Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 23.20.162.200

วันที่ :18-11-2560 05:11:48

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:2539
ช่วยรับบริจาคทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2559-2539
20/17 10 04-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2560 -256 แสดง
2722 ID:1772
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ อุทยาน ร 4(หน้าเขาวัง)
ref:10-10-1/2558-1772
50/46 2 04-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-12-2558 -697 แสดง
2723 ID:2028
โครงการการสร้างความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเกษตร
ref:10-10-2/2558-2028
0/4 16 12-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-04-2559 -579 แสดง
2724 ID:1773
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ อุทยาน ร 4(หน้าเขาวัง)
ref:10-10-1/2558-1773
50/41 2 05-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-12-2558 -697 แสดง
2725 ID:2029
ค่ายอาสาพัฒนาร่วมใจ คนรุ่นใหม่หัวใจมนุษย์ศาสตร์
ref:10-10-2/2558-2029
0/23 15 09-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-04-2559 -579 แสดง
2726 ID:2285
ช่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
ref:10-10-1/2559-2285
10/1 8 06-09-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-09-2559 -438 แสดง
2727 ID:2797
ทำดอกไม้จันทน์ (กยศ.)1
ref:10-10-1/2560-2797
0/17 10 10-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-09-2560 -69 แสดง
2728 ID:2030
Big Cleaning Day คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2558-2030
0/107 5 20-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-04-2559 -576 แสดง
2729 ID:2542
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2
ref:10-10-2/2559-2542
30/21 36 13-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2560 -232 แสดง
2730 ID:2545
อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ref:10-10-2/2559-2545
1/1 36 13-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-03-2560 -249 แสดง
2731 ID:2803
ทำดอกไม้จันทน์ (กยศ.)2
ref:10-10-1/2560-2803
0/7 36 10-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-09-2560 -69 แสดง
2732 ID:1780
อาสาสมัครช่วยงานพิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระสังฆราชฯ
ref:10-10-1/2558-1780
100/80 4 16-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-12-2558 -698 แสดง
2733 ID:1781
อาสาสมัครร่วมกิจกรรม
ref:10-10-1/2558-1781
500/426 3 06-01-2559 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -681 แสดง
2734 ID:2551
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ref:10-10-2/2559-2551
10/7 21 17-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-03-2560 -242 แสดง
2735 ID:2296
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ref:10-10-1/2559-2296
0/6 8 17-09-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-09-2559 -428 แสดง
2736 ID:2808
ช่วยงานประชุม พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี(กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2808
30/25 4 13-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-09-2560 -64 แสดง
2737 ID:2555
ปลูกจิตสำนึกเทคนิคการออมเพื่ออนาคต รอบที่ 2
ref:10-10-2/2559-2555
500/405 4 29-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-04-2560 -229 แสดง
2738 ID:2300
ช่วยเตรียมงานประเพณีลอยกระทง วัดบันไดทอง
ref:10-10-1/2559-2300
0/14 12 12-11-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-11-2559 -365 แสดง
2739 ID:1790
อาสาสมัครร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก
ref:10-10-1/2558-1790
50/47 3 24-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-12-2558 -695 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118