Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:47

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:1887
อาสาสมัครร่วมงานพิธีเปิดลานกิจกรรม
ref:10-10-2/2558-1887
100/75 2 24-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-02-2559 -971 แสดง
2722 ID:1974
อาสาสมัครร่วมประชุมชี้แจง กยศ.และ กรอ.
ref:10-10-2/2558-1974
0/1494 2 23-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2559 -943 แสดง
2723 ID:1790
อาสาสมัครร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก
ref:10-10-1/2558-1790
50/47 3 24-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-12-2558 -1034 แสดง
2724 ID:1905
อาสาสมัครร่วมอบรมอาสาพยาบาลเบื้องต้น
ref:10-10-2/2558-1905
100/56 14 05-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-03-2559 -960 แสดง
2725 ID:1906
อาสาสมัครร่วมอบรมอาสาพยาบาลเบื้องต้น
ref:10-10-2/2558-1906
120/103 14 12-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 15-03-2559 -953 แสดง
2726 ID:1945
อาสาสมัครร่วมเสวนา ธุรกิจพารวย สู่เงินล้าน
ref:10-10-2/2558-1945
50/46 3 16-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-03-2559 -950 แสดง
2727 ID:1939
อาสาสมัครร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ref:10-10-2/2558-1939
100/38 3 13-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-03-2559 -954 แสดง
2728 ID:1931
อาสาสมัครร่วมโครงการเสวนาเพื่อพระธรรมวินัย
ref:10-10-2/2558-1931
4/4 6 13-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2559 -961 แสดง
2729 ID:2164
อาสาสมัครสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วยบริการ
ref:10-10-2/2558-2164
6/6 5 21-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -907 แสดง
2730 ID:2165
อาสาสมัครสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วยบริการ
ref:10-10-2/2558-2165
5/5 9 15-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -907 แสดง
2731 ID:1748
อาสาสมัครเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ref:10-10-1/2558-1748
0/121 3 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935713 แสดง
2732 ID:1914
อาสาสมัครแข่งขันทักษะด้านสาธารณสุข
ref:10-10-2/2558-1914
7/7 36 11-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -965 แสดง
2733 ID:2980
อาเซียน การแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 ฝ่ายเดินแบบ
ref:4-6-1/2561-2980
9/9 3 02-12-2560 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-02-2561 -256 แสดง
2734 ID:909
อาเซียนก้าวไกล รักษ์ไทย รักษ์โขน(คณะมนุษยฯ)
ref:4-6-1/2556-909
0/970 3 24-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-10-2556 -1819 แสดง
2735 ID:2890
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (2 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2890
1004/981 3 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2561 -281 แสดง
2736 ID:2917
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (2 ธ.ค.60)
ref:8-5-1/2560-2917
0/16 3 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2560 -298 แสดง
2737 ID:2891
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (3 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2891
500/476 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-01-2561 -278 แสดง
2738 ID:2918
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (3 ธ.ค.60)
ref:8-5-1/2560-2918
0/9 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2560 -298 แสดง
2739 ID:2892
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (4 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2892
502/489 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 19-01-2561 -277 แสดง
2740 ID:2919
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (4 ธ.ค.60)
ref:8-5-1/2560-2919
0/51 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2560 -298 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118