Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.91.38.173

วันที่ :18-12-2560 03:12:23

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:941
อบรมพัฒนาศักภาพพื้นฐานนักศึกษา (เลือก) 3
ref:9-1-1/2556-941
0/51 2 00-00-0000 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2556 -1509 แสดง
2742 ID:1197
ชมรมรปศ.จิตสาธารณะ
ref:5-1-2/2556-1197
0/49 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2743 ID:687
รณรงค์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา56
ref:3-1-2/2556-687
0/4 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2744 ID:1199
ชมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง(56)
ref:7-1-2/2556-1199
0/69 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-05-2557 -1327 แสดง
2745 ID:689
รณรงค์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา56
ref:3-1-2/2556-689
0/22 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2746 ID:2481
ปถกถา(สำหรับเด็กจบ) บังคับ
ref:2-6-2/2560-2481
200/3 3 00-00-0000 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-01-2560 -334 แสดง
2747 ID:946
กีฬาสานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556
ref:2-7-1/2556-946
0/429 3 00-00-0000 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935404 แสดง
2748 ID:1460
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(บังคับ)
ref:7-1-2/2557-1460
0/1939 6 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-03-2558 -1004 แสดง
2749 ID:2744
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ล.56)
ref:9-5-1/2560-2744
0/18 2 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935404 แสดง
2750 ID:1209
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์
ref:5-1-2/2556-1209
0/3 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2751 ID:1210
ชมรมเส้น สี ศิลป์
ref:5-1-2/2557-1210
0/17 3 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2752 ID:1722
นักกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:2-5-1/2558-1722
0/2 3 00-00-0000 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935404 แสดง
2753 ID:1212
ชมรม To Be Nember one (56)
ref:7-1-2/2556-1212
0/12 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-05-2557 -1308 แสดง
2754 ID:702
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2556-702
0/74 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2755 ID:704
อบรมเเละสอบนักธรรม(ส่วนกลาง)
ref:3-8-2/2556-704
0/86 6 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 00-00-0000 -935404 แสดง
2756 ID:1475
กวดขันหมวกนิรภัย 12/1/58(กิจกรรมแก้เครดิต)
ref:4-2-2/2557-1475
0/1 2 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935404 แสดง
2757 ID:2246
กิจกรรมบูมพี่บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์
ref:4-6-1/2559-2246
800/751 6 00-00-0000 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-12-2559 -382 แสดง
2758 ID:2758
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:2-6-2/2559-2758
1/1 26 00-00-0000 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-05-2560 -215 แสดง
2759 ID:1226
การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 56(3CR)
ref:7-1-2/2556-1226
500/463 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935404 แสดง
2760 ID:207
ปลูกป่าชายเลย (สังคม)
ref:4-6-2/2553-207
0/44 4 00-00-0000 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-01-2554 -2515 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118