Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.156.61.117

วันที่ :23-03-2561 02:03:32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:52
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ref:2-8-2/2552-52
0/182 12 12-10-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-12-2552 -3004 แสดง
2742 ID:2
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-2
0/165 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -3004 แสดง
2743 ID:4
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-4
0/153 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -3004 แสดง
2744 ID:130
จัดนิทรรศการ IT (52)
ref:4-4-2/2552-130
0/5 8 18-09-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-11-2553 -2671 แสดง
2745 ID:92
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2552 (วจก.)
ref:2-7-1/2552-92
0/258 4 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2553 -2731 แสดง
2746 ID:119
ฟังธรรม
ref:2-5-1/2552-119
0/70 3 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-08-2553 -2777 แสดง
2747 ID:129
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ 52
ref:2-4-1/2552-129
0/60 12 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2552 -3097 แสดง
2748 ID:137
อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (มนุษย์)
ref:4-6-1/2553-137
0/33 3 26-08-2552 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-09-2552 -3097 แสดง
2749 ID:133
การเข้าประชุมคณะ (มนุษย์)
ref:4-6-1/2552-133
0/269 5 24-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-09-2553 -2732 แสดง
2750 ID:121
กีฬาสัมพันธ์น้องพี่อุตสาหกรรม 52
ref:2-5-1/2552-121
0/62 3 21-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2553 -2732 แสดง
2751 ID:11
พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:2-5-2/2552-11
0/89 4 20-08-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-12-2552 -3004 แสดง
2752 ID:16
ทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:4-5-2/2552-16
0/67 3 20-08-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-12-2552 -3004 แสดง
2753 ID:123
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ครุ)
ref:2-2-1/2552-123
0/1 4 20-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-09-2552 -3096 แสดง
2754 ID:102
พิธีถวายราชสดุดี (วันแม่) 52
ref:3-1-1/2552-102
0/122 3 11-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3097 แสดง
2755 ID:118
พัฒนาภาวะผู้นำ (อุต) 52
ref:2-5-1/2552-118
0/70 3 26-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2553 -2731 แสดง
2756 ID:101
แห่เทียนพรรษา 52 (ส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2552-101
0/87 3 25-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2552 -3097 แสดง
2757 ID:131
Star Of FHSS 52
ref:2-6-1/2552-131
0/277 3 25-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-09-2553 -2732 แสดง
2758 ID:10
พี่สอนน้อง(อุต)
ref:2-5-2/2552-10
0/87 8 20-07-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-12-2553 -2639 แสดง
2759 ID:117
สุขภาพดีนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52
ref:2-5-1/2552-117
0/88 3 19-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2553 -2732 แสดง
2760 ID:91
ถวายเทียน ปี 2552 (วจก.)
ref:2-7-1/2552-91
0/295 3 17-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935499 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118