Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.198.212.30

วันที่ :20-10-2561 02:10:17

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:2407
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน (คณบดีพบนักศึกษา 58)
ref:2-4-1/2559-2407
0/63 3 16-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-11-2559 -690 แสดง
2742 ID:104
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53)
ref:2-5-1/2553-104
0/131 1 25-05-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10-08-2553 -2993 แสดง
2743 ID:360
สืบทอดประเพณีแห่เทียน
ref:2-5-1/2554-360
0/122 2 06-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2578 แสดง
2744 ID:872
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญชาวมนุษยศาสตร์ 56
ref:2-6-1/2556-872
0/1116 3 22-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2556 -1815 แสดง
2745 ID:2408
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน (คณบดีพบนักศึกษา 59)
ref:2-4-1/2559-2408
0/93 3 16-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-11-2559 -690 แสดง
2746 ID:105
การพัฒนาภาวะผู้นำนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53
ref:2-5-1/2553-105
0/124 3 22-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10-08-2553 -2993 แสดง
2747 ID:361
กีฬาสัมพันธ์น้องพี่เทคโน (อุต) 54
ref:2-5-1/2554-361
0/121 3 17-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2578 แสดง
2748 ID:873
ค้นหานักศึกษาต้นแบบ HUSS Freshy Boy & Girl 2013
ref:2-6-1/2556-873
0/1108 6 23-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2556 -1815 แสดง
2749 ID:1385
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ref:2-6-1/2557-1385
100/76 3 05-11-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21-12-2557 -1399 แสดง
2750 ID:106
อบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา (อุต) 53
ref:2-5-1/2553-106
0/105 3 20-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17-08-2553 -2986 แสดง
2751 ID:1130
เฮฮา คารม สร้างสรรค์สังคม(คุณธรรมจริยธรรม)รหัส 56
ref:2-7-2/2556-1130
400/244 3 22-03-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935710 แสดง
2752 ID:1386
ฟุตซอลกระชับความสัมพันธ์ รปศ.คัฟ
ref:2-6-1/2557-1386
700/89 3 07-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935710 แสดง
2753 ID:107
กีฬาภายในสามัคคีสัมพันธ์ (อุต) 53
ref:2-5-1/2553-107
0/122 3 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17-08-2553 -2986 แสดง
2754 ID:363
รณรงค์การแต่งกาย (อุต) 54
ref:2-5-1/2554-363
0/137 2 08-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2578 แสดง
2755 ID:875
แห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์
ref:2-2-1/2556-875
170/159 3 18-07-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 18-07-2556 -1920 แสดง
2756 ID:1131
เฮฮา คารม สร้างสรรค์สังคม(คุณธรรมจริยธรรม)รหัส 52-55
ref:2-7-2/2556-1131
400/38 3 22-03-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935710 แสดง
2757 ID:1387
แห่เทียนพรรษา บังคับ รหัส 57
ref:2-3-1/2557-1387
300/135 3 08-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 01-03-2558 -1329 แสดง
2758 ID:2155
คณบดีพบนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2558-2155
0/104 3 20-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16-05-2559 -888 แสดง
2759 ID:108
สืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา (อุต) 53
ref:2-5-1/2553-108
0/97 2 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-08-2553 -2976 แสดง
2760 ID:364
ดนตรีสร้างสรรค์คนวัยมันสุขภาพดี
ref:2-5-1/2554-364
0/116 2 20-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2578 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118