Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.156.61.117

วันที่ :23-03-2561 02:03:15

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:1123
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ(ตัวแทนคณะเข้าร่วม)
ref:4-4-2/2556-1123
0/2 1 18-11-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-11-2556 -1582 แสดง
2742 ID:2916
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (นักกีฬา 2)
ref:8-4-1/2560-2916
0/40 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-12-2560 -91 แสดง
2743 ID:1640
ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558
ref:4-4-1/2558-1640
0/3 3 22-07-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-07-2558 -967 แสดง
2744 ID:874
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 27-28 กรกฏาคม 2556
ref:4-8-1/2556-874
100/39 6 27-07-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28-07-2556 -1699 แสดง
2745 ID:875
แห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์
ref:2-2-1/2556-875
170/159 3 18-07-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 18-07-2556 -1709 แสดง
2746 ID:1644
นักศึกษาช่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(52-55)
ref:2-5-1/2558-1644
0/6 5 30-09-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2558 -905 แสดง
2747 ID:877
พิธีถวายพระพรวันแม่ 56 เลือกส่วนกลาง
ref:3-1-1/2556-877
1000/868 3 09-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-08-2556 -1687 แสดง
2748 ID:1645
อบรมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ref:4-4-1/2558-1645
0/6 10 23-02-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-04-2558 -1058 แสดง
2749 ID:626
กิจกรรมอบรมยาเสพติดในสถานศึกษา 55
ref:3-1-2/2555-626
2000/1618 3 06-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 06-02-2556 -1872 แสดง
2750 ID:885
กีฬาดอนขังใหญ่
ref:4-4-1/2556-885
150/77 5 14-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935499 แสดง
2751 ID:888
ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ (ส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2556-888
100/90 3 09-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2556 -1665 แสดง
2752 ID:1148
รับฟังการแนะนำตัวผู้สมัคร สว. รหัส 52 - 53
ref:2-6-2/2556-1148
100/76 3 23-03-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-03-2557 -1461 แสดง
2753 ID:1149
รับฟังการแนะนำตัวผู้สมัคร สว. รหัส 54 - 55 - 56
ref:4-6-2/2556-1149
400/162 3 23-03-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-03-2557 -1461 แสดง
2754 ID:1405
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่คณะครุศาสตร์ (รหัส52-55)
ref:4-2-2/2557-1405
20/20 3 07-01-2558 2/2557 เต็ม กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-01-2558 -1171 แสดง
2755 ID:2941
อบรมการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่
ref:4-6-2/2561-2941
150/139 3 04-02-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-01-2561 -62 แสดง
2756 ID:894
อบรมคอมพิวเตอร์ Window 8 เลือกส่วนกลาง
ref:3-1-1/2556-894
50/41 6 28-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 06-09-2556 -1659 แสดง
2757 ID:1406
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่คณะครุศาสตร์ (รหัส56-57)
ref:9-2-2/2557-1406
20/20 3 07-01-2558 2/2557 เต็ม กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 07-01-2558 -1171 แสดง
2758 ID:895
เทคโนโลยีการเสนองาน เลือกส่วนกลาง
ref:3-1-1/2556-895
400/335 3 27-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-08-2556 -1666 แสดง
2759 ID:2943
อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7
ref:9-4-1/2560-2943
0/31 3 02-12-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-01-2561 -51 แสดง
2760 ID:896
เทคโนโลยีการเสนองาน เลือกส่วนกลาง กลุ่ม 2
ref:3-1-1/2556-896
400/311 3 28-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-08-2556 -1666 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118