Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:51

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:2525
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด)
ref:10-10-2/2559-2525
0/48 36 25-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-02-2560 -326 แสดง
2782 ID:2526
ช่วยงาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา
ref:10-10-2/2559-2526
0/36 36 01-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 02-03-2560 -323 แสดง
2783 ID:2527
ช่วยงานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
ref:10-10-2/2559-2527
0/2 36 01-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2560 -322 แสดง
2784 ID:2528
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียน ตชด.
ref:10-10-2/2559-2528
33/33 14 26-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2560 -318 แสดง
2785 ID:2529
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ
ref:10-10-2/2559-2529
5/5 36 04-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2560 -318 แสดง
2786 ID:2530
กิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่
ref:10-10-2/2559-2530
17/17 5 14-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2560 -318 แสดง
2787 ID:2531
ประชุมชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติฯ การชำระหนี้
ref:10-10-2/2559-2531
500/449 4 29-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-03-2560 -311 แสดง
2788 ID:2532
ปลูกจิตสำนึกเทคนิคการออมเพื่ออนาคต
ref:10-10-2/2559-2532
500/455 4 08-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-03-2560 -311 แสดง
2789 ID:2277
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น(กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2559-2277
200/100 4 06-09-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-09-2559 -500 แสดง
2790 ID:2536
โครงการอาสาสมัคร
ref:10-10-2/2559-2536
50/34 4 08-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 09-03-2560 -316 แสดง
2791 ID:2539
ช่วยรับบริจาคทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2559-2539
20/17 10 04-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2560 -318 แสดง
2792 ID:1772
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ อุทยาน ร 4(หน้าเขาวัง)
ref:10-10-1/2558-1772
50/46 2 04-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-12-2558 -759 แสดง
2793 ID:2028
โครงการการสร้างความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเกษตร
ref:10-10-2/2558-2028
0/4 16 12-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-04-2559 -641 แสดง
2794 ID:1773
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ อุทยาน ร 4(หน้าเขาวัง)
ref:10-10-1/2558-1773
50/41 2 05-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-12-2558 -759 แสดง
2795 ID:2029
ค่ายอาสาพัฒนาร่วมใจ คนรุ่นใหม่หัวใจมนุษย์ศาสตร์
ref:10-10-2/2558-2029
0/23 15 09-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-04-2559 -641 แสดง
2796 ID:2285
ช่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
ref:10-10-1/2559-2285
10/1 8 06-09-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-09-2559 -500 แสดง
2797 ID:2797
ทำดอกไม้จันทน์ (กยศ.)1
ref:10-10-1/2560-2797
0/14 10 10-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-09-2560 -131 แสดง
2798 ID:2030
Big Cleaning Day คณะพยาบาลศาสตร์
ref:10-10-2/2558-2030
0/107 5 20-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-04-2559 -638 แสดง
2799 ID:2542
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2
ref:10-10-2/2559-2542
30/21 36 13-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2560 -294 แสดง
2800 ID:2545
อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ref:10-10-2/2559-2545
1/1 36 13-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-03-2560 -311 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118