Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:08

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:1519
โครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา
ref:4-9-2/2557-1519
100/99 3 02-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-11-2558 -800 แสดง
2782 ID:2782
โครงการประชารัฐร่วมในปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ref:4-3-1/2560-2782
0/15 3 07-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -80 แสดง
2783 ID:1824
โครงการปลูกพืชอาหารช้าง
ref:10-10-1/2558-1824
3/3 4 31-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-01-2559 -732 แสดง
2784 ID:1932
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ รหัส 56-58
ref:4-7-2/2558-1932
0/250 3 16-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-08-2559 -507 แสดง
2785 ID:1933
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ รหัส 53-55
ref:4-7-2/2558-1933
0/18 3 16-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-08-2559 -507 แสดง
2786 ID:711
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม(นิติศาสตร์)
ref:4-6-2/2555-711
150/56 3 08-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13-02-2556 -1802 แสดง
2787 ID:2091
โครงการพัฒนาทักษะการสอนครูเกษตร ฯ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ref:10-10-2/2558-2091
15/15 12 12-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
2788 ID:2448
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ref:10-10-2/2559-2448
65/52 36 04-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-02-2560 -351 แสดง
2789 ID:2542
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2
ref:10-10-2/2559-2542
30/21 36 13-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2560 -294 แสดง
2790 ID:2096
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ดูแลต้นไม้
ref:10-10-2/2558-2096
50/14 36 25-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-05-2559 -620 แสดง
2791 ID:2133
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ดูแลต้นไม้ 2
ref:10-10-2/2558-2133
0/1 3 25-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -630 แสดง
2792 ID:1509
โครงการรักษ์บ้านเกษตร
ref:4-3-2/2557-1509
0/22 3 01-04-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2558 -995 แสดง
2793 ID:2921
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงาน(รหัส56-60)
ref:9-5-1/2560-2921
200/0 3 14-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14-11-2560 -66 แสดง
2794 ID:764
โครงการอบรมคุณธรรม จิตสำนึกที่ดีในการบริการ (สาขาการท่องเที่ยว)
ref:4-6-2/2555-764
45/31 3 26-08-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04-03-2556 -1782 แสดง
2795 ID:2536
โครงการอาสาสมัคร
ref:10-10-2/2559-2536
50/34 4 08-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 09-03-2560 -316 แสดง
2796 ID:2099
โครงการเตรียมความพร้อมดาราศาสตร์โอลิมปิคสู่ค่าย 3
ref:10-10-2/2558-2099
2/2 31 11-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
2797 ID:2092
โครงการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
ref:10-10-2/2558-2092
5/5 36 16-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
2798 ID:500
โครงการไหว้ครู (อุต)
ref:2-5-1/2555-500
0/138 2 00-00-0000 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-08-2555 -1991 แสดง
2799 ID:2492
โปรเเกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์
ref:2-7-1/2559-2492
0/25 2 28-12-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 -19 แสดง
2800 ID:1840
โฟล์คซองต้านภายเสพติด (รหัส 53-55)
ref:3-1-2/2558-1840
500/451 3 14-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935436 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118