Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 10:12:52

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:1939
อาสาสมัครร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ref:10-10-2/2558-1939
100/38 3 13-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-03-2559 -1002 แสดง
2782 ID:1931
อาสาสมัครร่วมโครงการเสวนาเพื่อพระธรรมวินัย
ref:10-10-2/2558-1931
4/4 6 13-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2559 -1009 แสดง
2783 ID:2164
อาสาสมัครสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วยบริการ
ref:10-10-2/2558-2164
6/6 5 21-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -955 แสดง
2784 ID:2165
อาสาสมัครสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วยบริการ
ref:10-10-2/2558-2165
5/5 9 15-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -955 แสดง
2785 ID:1748
อาสาสมัครเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ref:10-10-1/2558-1748
0/121 3 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935761 แสดง
2786 ID:1914
อาสาสมัครแข่งขันทักษะด้านสาธารณสุข
ref:10-10-2/2558-1914
7/7 36 11-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -1013 แสดง
2787 ID:2980
อาเซียน การแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 ฝ่ายเดินแบบ
ref:4-6-1/2561-2980
9/9 3 02-12-2560 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-02-2561 -304 แสดง
2788 ID:909
อาเซียนก้าวไกล รักษ์ไทย รักษ์โขน(คณะมนุษยฯ)
ref:4-6-1/2556-909
0/970 3 24-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-10-2556 -1867 แสดง
2789 ID:2890
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (2 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2890
1004/973 3 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2561 -329 แสดง
2790 ID:2917
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (2 ธ.ค.60)
ref:8-5-1/2560-2917
0/16 3 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2560 -346 แสดง
2791 ID:2891
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (3 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2891
500/474 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-01-2561 -326 แสดง
2792 ID:2918
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (3 ธ.ค.60)
ref:8-5-1/2560-2918
0/9 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2560 -346 แสดง
2793 ID:2892
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (4 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2892
502/487 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 19-01-2561 -325 แสดง
2794 ID:2919
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (4 ธ.ค.60)
ref:8-5-1/2560-2919
0/51 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2560 -346 แสดง
2795 ID:2920
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (5 ธ.ค.60)
ref:8-5-1/2560-2920
0/4 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2560 -346 แสดง
2796 ID:2893
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (กยศ.) 5 ธ.ค.60
ref:10-10-1/2560-2893
500/416 4 05-12-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-01-2561 -327 แสดง
2797 ID:3026
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7(2 ธ.ค.60-กิจกรรมเลือก)
ref:9-5-1/2560-3026
0/45 3 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-03-2561 -255 แสดง
2798 ID:3027
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7(3 ธ.ค.60-กิจกรรมเลือก)
ref:9-5-1/2560-3027
0/23 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-03-2561 -255 แสดง
2799 ID:3028
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7(4 ธ.ค.60-กิจกรรมเลือก)
ref:9-5-1/2560-3028
0/53 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-03-2561 -255 แสดง
2800 ID:3029
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7(5 ธ.ค.60-กิจกรรมเลือก)
ref:9-5-1/2560-3029
0/57 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-03-2561 -255 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118