Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 01:09:17

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:1220
กิจกรรมพิเศษ (แก้กิจกรรม)
ref:2-5-2/2556-1220
0/4 3 19-06-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19-06-2557 -1560 แสดง
2782 ID:1221
กิจกรรมพิเศษ (แก้กิจกรรม)
ref:4-5-2/2556-1221
0/1 4 19-06-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20-06-2557 -1559 แสดง
2783 ID:1150
กิจกรรมพิเศษ (นักศึกษาแก้กิจกรรม)
ref:2-5-2/2556-1150
3/3 3 25-03-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-03-2557 -1646 แสดง
2784 ID:1218
กิจกรรมพิเศษ (นักศึกษาแก้กิจกรรม)
ref:4-5-2/2556-1218
0/4 4 18-06-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20-06-2557 -1559 แสดง
2785 ID:1219
กิจกรรมพิเศษ (นักศึกษาแก้กิจกรรม)
ref:2-5-2/2556-1219
0/6 4 18-06-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20-06-2557 -1559 แสดง
2786 ID:931
กิจกรรมพิเศษ (นศ.แก้กิจกรรมกรรม)
ref:2-5-1/2556-931
0/1 3 24-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2556 -1822 แสดง
2787 ID:3264
กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2561-3264
1/1 13 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2561 -26 แสดง
2788 ID:793
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด (เลือกภาษาอังกฤษ)
ref:4-6-2/2555-793
0/4 5 08-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-03-2556 -2016 แสดง
2789 ID:3019
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เลือก
ref:9-8-2/2561-3019
0/10 3 14-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-03-2561 -195 แสดง
2790 ID:3015
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ref:8-8-1/2561-3015
0/70 3 14-03-2560 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-03-2561 -196 แสดง
2791 ID:2693
กิจกรรมปัจฉีมนิเทศนักศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย 2560
ref:8-9-2/2559-2693
0/1 3 21-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 01-07-2560 -452 แสดง
2792 ID:2561
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย บังคับ
ref:2-8-1/2560-2561
0/4 3 22-03-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-03-2560 -553 แสดง
2793 ID:3020
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 2561 เฉพาะคณะวิทย์
ref:9-8-2/2561-3020
120/78 3 04-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-04-2561 -175 แสดง
2794 ID:956
กิจกรรมปลูกซ่อมเสริมป่าและบำรุงรักษา(สาขาสิขานิติศาสตร์)
ref:4-6-1/2556-956
190/104 3 10-09-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27-11-2556 -1764 แสดง
2795 ID:1304
กิจกรรมปรับพื้นรายวิชาพื้นฐาน
ref:8-5-1/2557-1304
0/141 5 17-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03-09-2557 -1484 แสดง
2796 ID:1240
กิจกรรมปรับพื้นฐานสาขา ของคณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-1/2557-1240
0/97 4 15-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-07-2557 -1534 แสดง
2797 ID:1639
กิจกรรมปรับพื้นฐาน สาขาวิชา ปี1
ref:8-8-1/2558-1639
0/174 10 20-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-07-2558 -1164 แสดง
2798 ID:2412
กิจกรรมประทีปชัชวาล สืบสานคีตราชัน(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการปี2ขึ้นไป)
ref:4-7-1/2559-2412
0/18 3 02-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -635 แสดง
2799 ID:2574
กิจกรรมประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 5
ref:10-10-2/2559-2574
22/22 36 09-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-04-2560 -539 แสดง
2800 ID:3213
กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ref:9-9-1/2561-3213
0/288 3 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-08-2561 -57 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118