Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :24-03-2561 09:03:07

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:2982
จิตอาสาเพื่อสังคม(MS Big Cleaning Day 2018)คณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-1/2561-2982
100/89 3 14-02-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 7 แสดง
2782 ID:2985
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ
ref:8-4-2/2560-2985
0/5 5 03-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2561 -36 แสดง
2783 ID:682
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต
ref:4-3-2/2555-682
150/44 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20-02-2556 -1859 แสดง
2784 ID:2986
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ
ref:8-4-2/2560-2986
0/5 3 03-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2561 -36 แสดง
2785 ID:2989
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ
ref:2-4-2/2560-2989
0/7 6 03-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2561 -36 แสดง
2786 ID:942
สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (เลือกส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2556-942
300/248 3 25-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2556 -1640 แสดง
2787 ID:943
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง IT
ref:4-4-1/2556-943
0/2 10 19-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-11-2556 -1595 แสดง
2788 ID:690
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต
ref:4-4-2/2555-690
150/19 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -1851 แสดง
2789 ID:2994
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2561
ref:2-7-2/2561-2994
0/709 3 28-02-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 7 แสดง
2790 ID:691
กีฬาสัมพนธ์ SCAAT League
ref:4-4-2/2555-691
100/60 3 13-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-02-2556 -1861 แสดง
2791 ID:1459
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557
ref:4-4-2/2557-1459
0/171 3 25-02-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 08-03-2558 -1112 แสดง
2792 ID:693
เรารัก "PBRU"
ref:3-1-2/2556-693
180/178 3 16-02-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-02-2556 -1863 แสดง
2793 ID:1205
ค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ref:4-4-2/2557-1205
0/27 2 02-05-2557 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 03-05-2557 -1421 แสดง
2794 ID:694
ประชุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2555-694
450/157 1 06-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-02-2556 -1852 แสดง
2795 ID:697
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (D 4 L)
ref:4-8-2/2555-697
0/169 3 16-01-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-02-2556 -1859 แสดง
2796 ID:3001
ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน
ref:4-6-2/2561-3001
250/214 2 14-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935500 แสดง
2797 ID:698
น้องที่เป็น staff ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 ม.ค.56
ref:4-8-2/2555-698
0/16 5 16-01-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-02-2556 -1859 แสดง
2798 ID:3002
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
ref:2-4-2/2560-3002
0/3 3 01-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-03-2561 -8 แสดง
2799 ID:699
น้องที่เป็น staff และแข่งเต้น (D 4 L) วันที่ 23 ม.ค.56
ref:4-8-2/2556-699
0/29 7 23-01-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-02-2556 -1859 แสดง
2800 ID:3004
เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน(รหัส 54-57)
ref:9-1-2/2560-3004
500/47 0 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 12 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118