Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.224.255.17

วันที่ :21-06-2561 03:06:13

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:261
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ
ref:5-1-2/2553-261
0/85 3 23-10-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 09-03-2554 -2661 แสดง
2802 ID:260
ถวายเทียนพรรษา (เกษตร)
ref:4-3-2/2553-260
0/67 3 16-07-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09-03-2554 -2661 แสดง
2803 ID:259
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:4-3-2/2553-259
0/119 2 22-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09-03-2554 -2661 แสดง
2804 ID:258
ชมรมส่งเสริมสุขภาพ
ref:5-1-2/2553-258
0/94 3 20-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 09-03-2554 -2661 แสดง
2805 ID:257
ชมรม UBI (เลือก)
ref:4-1-2/2553-257
0/41 3 15-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 05-03-2554 -2665 แสดง
2806 ID:256
ชมรม UBI
ref:5-1-2/2553-256
0/61 3 11-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 05-03-2554 -2665 แสดง
2807 ID:255
ชมรมรักการอ่าน
ref:5-1-2/2553-255
0/30 3 24-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 05-03-2554 -2665 แสดง
2808 ID:254
เลือกตั้งฯนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2553-254
0/364 3 15-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 05-03-2554 -2665 แสดง
2809 ID:253
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วจก.
ref:2-7-2/2553-253
0/174 3 24-02-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 05-03-2554 -2665 แสดง
2810 ID:252
วิทยาการจัดการทำบุญตักบาตร
ref:4-7-2/2553-252
0/188 2 26-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 05-03-2554 -2665 แสดง
2811 ID:251
ชมรมรักษ์บ้านเกิด (เลือก)
ref:3-1-2/2553-251
0/11 3 25-10-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-02-2554 -2695 แสดง
2812 ID:250
ชมรมประวัติศาสตร์สัญจร
ref:5-1-2/2553-250
0/243 3 27-10-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 03-03-2554 -2667 แสดง
2813 ID:249
ชมรมรักษ์บ้านเกิด
ref:5-1-2/2553-249
0/107 3 19-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 03-03-2554 -2667 แสดง
2814 ID:248
อบรมความเป็นคน ความเป็นครู
ref:4-8-2/2553-248
0/90 3 23-02-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-02-2554 -2672 แสดง
2815 ID:247
ถวายเทียนพรรษา
ref:4-8-2/2553-247
0/90 3 24-12-0000 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-02-2554 -2672 แสดง
2816 ID:246
ส่งดาวก้าวสู่ฝัน 54
ref:4-7-2/2553-246
0/496 3 19-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 26-02-2554 -2672 แสดง
2817 ID:245
ค่ายอาสาวันเด็ก
ref:4-7-2/2553-245
0/37 3 07-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 26-02-2554 -2672 แสดง
2818 ID:244
เลือกตั้งนายกสโมสรฯคณะวิทย์ฯ
ref:2-8-2/2553-244
0/267 2 10-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-01-2554 -2704 แสดง
2819 ID:243
อบรมอัคคีภัย
ref:4-8-2/2553-243
0/172 2 23-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-02-2554 -2673 แสดง
2820 ID:242
คณะวิทยาศาสตร์ฯเชิดชู
ref:4-8-2/2553-242
0/175 3 26-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-02-2554 -2674 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118