Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.166.233.99

วันที่ :23-06-2561 09:06:23

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:1456
กิจกรรมการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ref:9-1-1/2557-1456
100/47 2 26-02-2558 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-02-2558 -1213 แสดง
2802 ID:2352
กิจกรรมการแข่งขันการประกวดการออกกำลังกายเชิงประยุค
ref:9-9-2/2558-2352
0/10 5 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-10-2559 -602 แสดง
2803 ID:1032
กิจกรรมการอบรมบรรยายอัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือก
ref:4-8-2/2557-1032
150/134 3 22-01-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-01-2557 -1611 แสดง
2804 ID:647
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(เลือก-สาขาพัฒนาสังคม)
ref:4-6-2/2555-647
24/24 7 20-07-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-12-2555 -2013 แสดง
2805 ID:2748
กิจกรรมกวาดลานวัด
ref:10-10-2/2559-2748
50/2 4 27-07-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-07-2560 -327 แสดง
2806 ID:1082
กิจกรรม"เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013" (กิจกรรมพิเศษ)
ref:4-5-2/2556-1082
0/1 3 18-10-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18-02-2557 -1586 แสดง
2807 ID:981
กิจกรรม"สร้างอนาคตไทย 2020"
ref:2-7-2/2556-981
150/37 3 09-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935591 แสดง
2808 ID:982
กิจกรรม"สร้างอนาคตไทย 2020"
ref:2-7-2/2556-982
150/92 3 10-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935591 แสดง
2809 ID:893
กิจกรรม โครงการทำดีเพื่อพ่อ
ref:4-8-1/2556-893
0/145 3 07-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07-08-2556 -1781 แสดง
2810 ID:2411
กิจกรรม เชฟ ประชัน เชฟ ปี 2 - 5 วิทย์
ref:9-8-1/2559-2411
0/23 2 03-12-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-12-2559 -568 แสดง
2811 ID:848
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน
ref:4-8-1/2556-848
30/16 3 12-06-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-06-2556 -1831 แสดง
2812 ID:1213
กิจกรรม ค่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ่าวมะนาว กองบิน 5
ref:4-8-2/2557-1213
0/55 3 21-05-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-05-2557 -1493 แสดง
2813 ID:2108
กิจกรรม กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ คณะพยายาบาลศาสตร์
ref:2-9-2/2558-2108
0/130 3 25-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2559 -785 แสดง
2814 ID:1335
กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ref:4-9-1/2557-1335
500/489 3 22-10-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 12-11-2557 -1319 แสดง
2815 ID:241
กิจกรรม V-Cheer
ref:4-8-2/2553-241
0/85 5 23-11-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-02-2554 -2676 แสดง
2816 ID:2569
กิจกรรม RUCA เลือก 6
ref:4-3-2/2559-2569
0/54 6 30-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2560 -419 แสดง
2817 ID:2568
กิจกรรม RUCA เลือก 3
ref:4-3-2/2559-2568
0/63 3 30-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2560 -419 แสดง
2818 ID:2571
กิจกรรม RUCA บังคับ 6
ref:2-3-2/2559-2571
0/10 6 30-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2560 -419 แสดง
2819 ID:2570
กิจกรรม RUCA บังคับ 3
ref:2-3-2/2559-2570
0/23 3 30-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2560 -419 แสดง
2820 ID:2295
กิจกรรม Cleaning day ครั้งที่ 1/59 วิทย์
ref:8-8-1/2559-2295
0/151 3 17-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-08-2559 -676 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118