Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:30

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:2007
อบรมวิถีประชาธิปไตย (53-55)
ref:3-1-2/2558-2007
200/161 3 27-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 21-05-2559 -668 แสดง
2802 ID:472
ชมรมคนรักษ์ดนตรี 54
ref:5-1-2/2554-472
0/161 3 05-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 06-03-2555 -2205 แสดง
2803 ID:728
ชมรม Heart Color White (หัวใจสีขาว)
ref:5-1-2/2556-728
0/138 5 08-01-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935495 แสดง
2804 ID:2008
อบรมวิถีประชาธิปไตย (56-58)
ref:9-1-2/2558-2008
500/254 2 27-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2559 -686 แสดง
2805 ID:2520
ช่วยงาน พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 37 (DSS)
ref:7-1-2/2558-2520
4/4 6 16-02-2558 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-02-2560 -393 แสดง
2806 ID:2776
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 59
ref:7-1-2/2559-2776
32/31 3 23-08-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-08-2560 -208 แสดง
2807 ID:473
บูมเชียร์
ref:3-1-1/2555-473
0/26 3 08-03-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-03-2555 -2182 แสดง
2808 ID:729
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ
ref:5-1-2/2556-729
0/151 5 08-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935495 แสดง
2809 ID:218
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เกษตร)
ref:4-1-2/2553-218
0/25 5 13-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 10-09-2553 -2747 แสดง
2810 ID:1498
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(เลือก 52-55ส่วนกลาง 3เครดิต)
ref:3-1-2/2557-1498
0/151 3 16-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2558 -1081 แสดง
2811 ID:2778
Work Rally Freshy PBRU 2017
ref:9-1-2/2559-2778
42/42 5 21-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-08-2560 -206 แสดง
2812 ID:219
นายกสภามหาวิทยาลัยพบนักศึกษา
ref:3-1-2/2553-219
0/173 2 17-01-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-02-2554 -2596 แสดง
2813 ID:478
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ 54
ref:5-1-2/2554-478
0/13 3 26-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 28-03-2555 -2183 แสดง
2814 ID:1505
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(เลือก 52-55ส่วนกลาง 5เครดิต)
ref:3-1-2/2557-1505
0/26 5 16-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-03-2558 -1090 แสดง
2815 ID:739
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรเเละชายฝั่ง
ref:5-1-2/2556-739
0/219 5 09-01-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935495 แสดง
2816 ID:995
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพบนักศึกษา
ref:3-1-1/2556-995
200/124 2 13-11-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-11-2556 -1585 แสดง
2817 ID:2019
การเขียนหนังสือราชการฯ รุ่น 1 (รหัส53-55)
ref:3-1-2/2558-2019
200/122 6 30-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2559 -687 แสดง
2818 ID:484
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
ref:3-1-2/2554-484
150/79 3 09-04-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-06-2555 -2089 แสดง
2819 ID:2020
การเขียนหนังสือราชการฯ รุ่น 1 (รหัส56-58)
ref:9-1-2/2558-2020
300/80 5 30-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2559 -687 แสดง
2820 ID:997
รู้จักกิน รู้จักใช้ (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2556-997
200/180 2 29-11-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-12-2556 -1569 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118