Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 11:12:40

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:431
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ 54
ref:4-5-2/2554-431
0/50 1 02-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-01-2555 -2511 แสดง
42 ID:694
ประชุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2555-694
450/157 1 06-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-02-2556 -2113 แสดง
43 ID:1485
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:4-3-2/2557-1485
0/293 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1367 แสดง
44 ID:1746
'ถาปัตย์สืบสานลอยกระทง
ref:9-5-1/2558-1746
0/15 1 25-11-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-11-2558 -1109 แสดง
45 ID:1493
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:2-3-2/2557-1493
0/24 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1367 แสดง
46 ID:505
เด็กดีอุตสาหกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 55 (อุต)
ref:4-5-1/2555-505
0/130 1 29-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-08-2555 -2316 แสดง
47 ID:2811
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:9-5-1/2560-2811
0/41 1 30-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-09-2560 -458 แสดง
48 ID:1792
Star Industrial Technology 2015
ref:8-5-1/2558-1792
0/112 2 24-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2558 -1081 แสดง
49 ID:3072
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิศว) บังคับ
ref:7-5-2/2560-3072
0/121 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-04-2561 -243 แสดง
50 ID:1025
วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ เลือกส่นวกลาง
ref:3-1-2/2556-1025
1000/761 2 08-01-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-01-2557 -1797 แสดง
51 ID:1281
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตก่อนเปิดเรียน 1 (รหัส 57)
ref:9-1-1/2557-1281
3000/2423 2 23-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -1566 แสดง
52 ID:1537
สิทธิหน้าที่การใช้ชีวิตในระบอบประชาธิปไตย(56-57)
ref:9-1-2/2557-1537
300/249 2 22-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-04-2558 -1327 แสดง
53 ID:1793
บายศรีสู่ขวัญอุตสาหกรรม 2015
ref:8-5-1/2558-1793
0/126 2 20-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2558 -1081 แสดง
54 ID:3073
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิศว) เลือก
ref:9-5-2/2560-3073
0/139 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-04-2561 -243 แสดง
55 ID:3329
เฝ้ารอรับผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ref:9-1-1/2561-3329
400/395 2 03-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-12-2561 1 แสดง
56 ID:2
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-2
0/165 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -3266 แสดง
57 ID:1282
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตก่อนเปิดเรียน 2 (รหัส 57)
ref:9-1-1/2557-1282
3000/2407 2 23-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -1566 แสดง
58 ID:2306
นักศึกษาช่วยงานสาขาอาหาร (2)
ref:9-8-1/2559-2306
0/6 2 03-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-10-2559 -799 แสดง
59 ID:2818
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (24.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2818
200/154 2 24-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-09-2560 -439 แสดง
60 ID:3074
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (มนุษ) บังคับ
ref:7-6-2/2560-3074
0/649 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11-04-2561 -243 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118