Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.224.255.17

วันที่ :21-06-2561 03:06:05

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:3088
ประกวดหนังสั้นวิทยาการจัดการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชา
ref:4-7-2/2561-3088
200/170 3 25-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935589 แสดง
42 ID:3095
พิธีเปิดตลาดนัดแรงงาน(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3095
100/89 4 25-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2561 -57 แสดง
43 ID:3097
ฟังดนตรี กาลครั้งหนึ่ง
ref:4-6-2/2561-3097
200/98 2 25-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-05-2561 -32 แสดง
44 ID:3101
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 60
ref:7-1-2/2560-3101
339/329 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-04-2561 -57 แสดง
45 ID:3102
ปัจฉิมนิเทศเกษตร
ref:2-3-2/2560-3102
0/122 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25-05-2561 -27 แสดง
46 ID:3127
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
ref:8-9-2/2560-3127
24/24 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -52 แสดง
47 ID:3154
ฟังดนตรี กาลครั้งหนึ่ง โอนกิจกรรมเป็นบังคับ
ref:2-6-2/2561-3154
50/1 3 25-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13-05-2561 -39 แสดง
48 ID:3048
ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน
ref:9-2-2/2560-3048
40/28 2 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-04-2561 -57 แสดง
49 ID:3085
วิศวกรรมกับศิลปะปูนปั้น_สกุลช่างเมืองเพชร
ref:9-5-2/2560-3085
70/55 3 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24-04-2561 -58 แสดง
50 ID:3086
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขาคณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-2/2561-3086
50/39 6 21-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935589 แสดง
51 ID:3091
วิศวกรรมกับศิลปะปูนปั้น_สกุลช่างเมืองเพชร(รหัส53)
ref:4-5-2/2560-3091
0/2 5 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21-04-2561 -61 แสดง
52 ID:3114
ทำบุญสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:2-3-2/2560-3114
0/108 3 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2561 -21 แสดง
53 ID:3116
สานสัมพันธ์น้องพี่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:2-3-2/2560-3116
0/106 3 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2561 -21 แสดง
54 ID:3099
ปัจฉิมนิเทศ (ปี 4)
ref:8-4-2/2560-3099
0/90 3 20-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -21 แสดง
55 ID:3124
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:9-1-2/2560-3124
0/1 10 20-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-04-2561 -62 แสดง
56 ID:3171
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่เขาเจ้าลาย
ref:10-10-2/2560-3171
7/6 6 20-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -21 แสดง
57 ID:3087
สืบสานศิลปวัฒนธรรม สกุลชั่างเมืองเพชรคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2561-3087
100/81 3 19-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935589 แสดง
58 ID:3133
ช่วยงานองค์การบริหารนักศึกษา
ref:10-10-2/2560-3133
2/2 20 19-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-05-2561 -51 แสดง
59 ID:3174
ช่วยงานสาขาวิชาภาษาไทย
ref:10-10-2/2560-3174
12/12 9 19-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -21 แสดง
60 ID:3056
ละครพันทางเรื่อง พระลอ จากแมนสรวง สู่เมืองสรอง
ref:4-6-1/2561-3056
250/233 2 18-04-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -52 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118