Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.166.146.211

วันที่ :19-03-2561 11:03:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:822
อบรมกฏหมายคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-822
0/10 6 19-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-03-2556 -1820 แสดง
42 ID:823
กิจกรรมหาดสวยด้วยมือเรา สำหรับ รหัส 52
ref:4-8-2/2556-823
0/24 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -1815 แสดง
43 ID:1591
กีฬาบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:4-4-2/2557-1591
0/10 5 10-04-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-04-2558 -1058 แสดง
44 ID:824
เด็กวิทย์อาสาร่วมใจพัฒนา สำหรับรหัส 52 (เลือก)
ref:4-8-2/2556-824
0/8 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -1815 แสดง
45 ID:1339
Asean Modern Designer Contest (สาขาวิชานาฏยการแสดง)
ref:4-6-1/2557-1339
1100/1052 3 02-11-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-11-2557 -1225 แสดง
46 ID:574
กีฬาสานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ 55
ref:2-7-1/2555-574
0/508 3 01-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 17-01-2557 -1522 แสดง
47 ID:1603
ฟังบรรยาย จากแพทย์หญิง ลลนา ก้องธรนินทร์ รหัส54 - 55
ref:2-8-1/2558-1603
100/27 3 20-08-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-08-2558 -942 แสดง
48 ID:1604
ฟังบรรยาย จากแพทย์หญิง ลลนา ก้องธรนินทร์ รหัส 56 - 57
ref:8-8-1/2558-1604
0/371 3 20-08-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-08-2558 -942 แสดง
49 ID:1095
ศึกษาดูงาน บ้านดินเขากลิ้ง
ref:4-3-2/2556-1095
80/59 3 20-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-02-2557 -1481 แสดง
50 ID:1351
สานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ref:4-6-1/2557-1351
500/114 3 05-11-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15-11-2557 -1220 แสดง
51 ID:844
กิจกรรมเฝ้ารับเสด็จและร่วมกิจกรรมในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ (เลือกส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2556-844
2000/325 3 30-05-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-07-2556 -1692 แสดง
52 ID:846
เฝ้ารับเสด็จและร่วมกิจกรรมในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ref:4-3-3/2555-846
250/51 3 30-05-2556 3/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-06-2556 -1739 แสดง
53 ID:2129
การบริหารจัดการปัญหาขยะในเขตพื้นที่ชุมชน รับทุกคณะ ทุกชั้นปี
ref:4-6-2/2558-2129
80/58 3 29-04-2559 2/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2559 -689 แสดง
54 ID:1107
สืบสานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ
ref:4-3-2/2556-1107
0/10 3 21-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-03-2557 -1449 แสดง
55 ID:1109
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ref:4-3-2/2556-1109
0/0 6 28-03-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-03-2557 -1449 แสดง
56 ID:1366
การบรรยายทางวิชาการ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ref:4-6-1/2557-1366
300/292 3 03-12-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-12-2557 -1195 แสดง
57 ID:2902
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (นักกีฬา 1)
ref:8-4-1/2560-2902
0/63 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-12-2560 -87 แสดง
58 ID:1367
การเสวนา เรื่อง ศิลปวัฒธรรมไทยมาตรฐานสู่อาเซียน
ref:4-6-1/2557-1367
200/157 3 04-12-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-12-2557 -1195 แสดง
59 ID:2903
กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 31 (พาเหรด 1)
ref:8-4-1/2560-2903
0/44 2 04-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935495 แสดง
60 ID:856
การพัฒนาการเรียนการสอน( Learning by Doing)
ref:4-8-1/2556-856
0/55 4 17-03-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-06-2556 -1726 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118