Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 12 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 02:09:54

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:809
ปัจฉิมนิเทศ
ref:4-3-2/2555-809
0/58 3 14-03-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 29-03-2556 -2007 แสดง
42 ID:3113
Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel 2016)
ref:8-4-2/2560-3113
0/34 3 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
43 ID:1324
อบรมอัตลักษณ์คณะ "ซื่อสัตย์" หรือ "ใฝ่เรียนรู้"
ref:2-4-1/2557-1324
0/109 3 16-07-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-09-2557 -1467 แสดง
44 ID:1325
พัฒนาบุคลิกภาพ
ref:4-4-1/2557-1325
0/99 5 30-06-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-09-2557 -1467 แสดง
45 ID:3117
บายเนียร์ (รหัส 59-60)
ref:9-4-2/2560-3117
0/139 3 26-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
46 ID:1070
รักได้ รักเป็น รักแบบรับผิดชอบ (รหัส 52-55) คณะครุศาสตร์
ref:4-2-2/2556-1070
100/87 2 26-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 26-02-2557 -1673 แสดง
47 ID:1326
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ref:4-4-1/2557-1326
0/89 10 07-07-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-09-2557 -1467 แสดง
48 ID:1582
การแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นาฏยการแสดง
ref:4-6-2/2557-1582
300/281 3 09-05-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15-05-2558 -1230 แสดง
49 ID:1071
รักได้ รักเป็น รักแบบรับผิดชอบ (รหัส 56) คณะครุศาสตร์
ref:9-2-2/2556-1071
30/16 2 26-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 26-02-2557 -1673 แสดง
50 ID:1329
ครุศาสตร์อาสาพัฒนาร่วมบุญ 1/57 (รหัส52-55)
ref:4-2-1/2557-1329
30/11 2 27-09-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-09-2557 -1458 แสดง
51 ID:1330
ครุศาสตร์อาสาพัฒนาร่วมบุญ 1/57 (รหัส56-57)
ref:9-2-1/2557-1330
30/21 2 27-09-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 29-09-2557 -1458 แสดง
52 ID:3122
ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที
ref:8-4-2/2560-3122
0/70 3 09-12-2560 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
53 ID:3123
จิตอาสา (ค่ายไอที)
ref:9-4-2/2560-3123
0/53 1 17-01-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
54 ID:822
อบรมกฏหมายคอมพิวเตอร์
ref:4-4-2/2555-822
0/10 6 19-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-03-2556 -2011 แสดง
55 ID:823
กิจกรรมหาดสวยด้วยมือเรา สำหรับ รหัส 52
ref:4-8-2/2556-823
0/24 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -2006 แสดง
56 ID:1591
กีฬาบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:4-4-2/2557-1591
0/10 5 10-04-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-04-2558 -1249 แสดง
57 ID:824
เด็กวิทย์อาสาร่วมใจพัฒนา สำหรับรหัส 52 (เลือก)
ref:4-8-2/2556-824
0/8 8 23-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -2006 แสดง
58 ID:1339
Asean Modern Designer Contest (สาขาวิชานาฏยการแสดง)
ref:4-6-1/2557-1339
1100/1052 3 02-11-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-11-2557 -1416 แสดง
59 ID:574
กีฬาสานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ 55
ref:2-7-1/2555-574
0/508 3 01-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 17-01-2557 -1713 แสดง
60 ID:1603
ฟังบรรยาย จากแพทย์หญิง ลลนา ก้องธรนินทร์ รหัส54 - 55
ref:2-8-1/2558-1603
100/27 3 20-08-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-08-2558 -1133 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118