Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.224.255.17

วันที่ :21-06-2561 03:06:48

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:3006
ค่ายพุธธรรม 61 (เลือก)
ref:9-8-2/2561-3006
0/46 5 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -102 แสดง
42 ID:3007
ค่ายพุธธรรม 61 (3)
ref:8-8-2/2561-3007
0/10 3 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -102 แสดง
43 ID:3008
เปิดงานพระนครคีรี (เฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2561-3008
0/34 3 09-02-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 -82 แสดง
44 ID:3009
บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาทำตามพ่อสอน (ซ่อมสะพาน แหลมผักเบี้ย)
ref:4-6-2/2561-3009
150/2 3 13-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-04-2561 -62 แสดง
45 ID:3010
บำเพ็ญประโยชน์ (ซ่อมสะพาน แหลมผักเบี้ย)
ref:2-6-2/2561-3010
20/1 2 13-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-04-2561 -62 แสดง
46 ID:3015
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ref:8-8-1/2561-3015
0/70 3 14-03-2560 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-03-2561 -99 แสดง
47 ID:3019
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เลือก
ref:9-8-2/2561-3019
0/10 3 14-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-03-2561 -98 แสดง
48 ID:3020
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 2561 เฉพาะคณะวิทย์
ref:9-8-2/2561-3020
120/82 3 04-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-04-2561 -78 แสดง
49 ID:3021
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ นำความรู้สู่เยาวชน
ref:4-7-2/2561-3021
100/92 3 28-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935589 แสดง
50 ID:3022
สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน
ref:4-6-2/2561-3022
250/232 2 28-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -52 แสดง
51 ID:3023
สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย)
ref:4-6-2/2561-3023
250/172 2 28-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -52 แสดง
52 ID:3032
เลือกตั้งนายกสโมสร ปี 2561
ref:8-8-1/2561-3032
0/332 2 28-03-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28-03-2561 -85 แสดง
53 ID:3047
จิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชา "เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ"
ref:2-7-2/2561-3047
50/35 5 06-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935589 แสดง
54 ID:3051
เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน โอนกิจกรรมจากส่วนกลาง
ref:4-6-2/2561-3051
10/3 6 08-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16-04-2561 -66 แสดง
55 ID:3052
ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน (เฉพาะภาษาไทย)
ref:4-6-2/2561-3052
250/235 2 14-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04-04-2561 -78 แสดง
56 ID:3056
ละครพันทางเรื่อง พระลอ จากแมนสรวง สู่เมืองสรอง
ref:4-6-1/2561-3056
250/233 2 18-04-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -52 แสดง
57 ID:3069
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (เกษตร) เลือก
ref:9-3-2/2561-3069
0/167 2 11-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11-04-2561 -71 แสดง
58 ID:2560
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2560-2560
0/639 3 05-04-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 -172 แสดง
59 ID:2816
พัฒนาแกนนำเพิ่มสูง ลดอ้วน และทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2816
30/16 7 20-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-09-2560 -273 แสดง
60 ID:3072
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิศว) บังคับ
ref:7-5-2/2560-3072
0/121 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11-04-2561 -71 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118