Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.80.96.153

วันที่ :25-09-2561 05:09:21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
781 ID:235
อบรมเตรียมสารละลาย
ref:4-8-2/2553-235
0/38 4 10-10-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-02-2554 -2771 แสดง
782 ID:234
อบรมทำน้ำยาล้างจาน
ref:4-8-2/2553-234
0/36 2 15-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-02-2554 -2771 แสดง
783 ID:229
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงิน
ref:4-6-2/2553-229
0/4 4 28-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18-02-2554 -2776 แสดง
784 ID:226
ปัจฉิมนิเทศ ลั้นลาปาร์ตี้ รุ่นพี่จบแล้ว
ref:4-6-2/2553-226
0/74 5 23-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-02-2554 -2777 แสดง
785 ID:224
พาน้องขึ้นเขาวัง
ref:4-6-1/2554-224
0/77 4 26-11-2553 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-02-2554 -2777 แสดง
786 ID:223
ปฐมนิเทศและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ref:4-6-2/2553-223
0/74 5 23-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-02-2554 -2777 แสดง
787 ID:221
ศึกษา..วิชาการกับมนุษย์
ref:4-6-2/2553-221
0/5 3 20-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11-02-2554 -2783 แสดง
788 ID:219
นายกสภามหาวิทยาลัยพบนักศึกษา
ref:3-1-2/2553-219
0/173 2 17-01-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-02-2554 -2786 แสดง
789 ID:214
อบรมศิลปะและการออกแบบ
ref:4-6-2/2553-214
0/20 5 20-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05-02-2554 -2789 แสดง
790 ID:212
ไหว้ครูและครอบครูช่าง
ref:2-6-2/2553-212
0/16 3 26-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05-02-2554 -2789 แสดง
791 ID:206
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ref:3-1-2/2553-206
550/489 3 23-02-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2554 -2766 แสดง
792 ID:205
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนศ.
ref:4-6-2/2553-205
0/159 10 20-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-01-2554 -2800 แสดง
793 ID:203
อบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพ
ref:4-6-2/2553-203
0/38 4 10-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-01-2554 -2800 แสดง
794 ID:201
ผู้บริหารพบนักศึกษา 54
ref:3-1-2/2553-201
300/49 2 24-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935685 แสดง
795 ID:199
การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
ref:4-6-2/2553-199
0/222 3 18-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-01-2554 -2803 แสดง
796 ID:197
สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (IT)
ref:4-4-2/2553-197
0/42 3 28-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2796 แสดง
797 ID:196
จัดนิทรรศการงานวันวิทยาศาสตร์ (IT)
ref:4-4-1/2553-196
0/42 3 18-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2796 แสดง
798 ID:192
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ (IT)
ref:4-4-1/2553-192
0/40 12 28-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2796 แสดง
799 ID:191
ส่งเสริมการอ่าน (ภาษาไทย)
ref:4-6-2/2553-191
0/78 8 29-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-11-2553 -2857 แสดง
800 ID:190
ส่งเสริมการอ่าน
ref:4-6-2/2553-190
0/5 8 22-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-01-2554 -2796 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 781 to 792 of 792

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118