Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 01:09:27

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
861 ID:203
อบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพ
ref:4-6-2/2553-203
0/38 4 10-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-01-2554 -2801 แสดง
862 ID:202
พัฒนาคุณธรรม (Eng)
ref:4-6-2/2553-202
0/148 7 21-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-01-2554 -2801 แสดง
863 ID:199
การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
ref:4-6-2/2553-199
0/222 3 18-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-01-2554 -2804 แสดง
864 ID:198
รักษ์สิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย)
ref:4-6-1/2553-198
0/105 3 27-10-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-01-2554 -2804 แสดง
865 ID:197
สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (IT)
ref:4-4-2/2553-197
0/42 3 28-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2797 แสดง
866 ID:196
จัดนิทรรศการงานวันวิทยาศาสตร์ (IT)
ref:4-4-1/2553-196
0/42 3 18-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2797 แสดง
867 ID:195
บำเพ็ญประโยชน์ (IT)
ref:4-4-1/2553-195
0/42 6 28-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2797 แสดง
868 ID:192
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ (IT)
ref:4-4-1/2553-192
0/40 12 28-12-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-01-2554 -2797 แสดง
869 ID:191
ส่งเสริมการอ่าน (ภาษาไทย)
ref:4-6-2/2553-191
0/78 8 29-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-11-2553 -2858 แสดง
870 ID:190
ส่งเสริมการอ่าน
ref:4-6-2/2553-190
0/5 8 22-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-01-2554 -2797 แสดง
871 ID:182
อบรมคุณธรรมจริยธรรม มนุษย์(เลือก)53
ref:4-6-1/2554-182
0/147 3 13-10-2553 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-01-2554 -2797 แสดง
872 ID:181
ถวายเทียนพรรษา มนุษย์ 53 (เลือก)
ref:4-6-2/2554-181
0/359 3 10-07-2553 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-01-2553 -3162 แสดง
873 ID:175
สืบสานมรดกไทย (สาขาวิชาพัฒนาสังคม)
ref:4-6-2/2553-175
0/17 5 19-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-01-2554 -2816 แสดง
874 ID:174
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (มนุษย์)
ref:4-6-2/2553-174
0/250 3 17-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-12-2553 -2828 แสดง
875 ID:169
ไฟฟ้าบริการชุมชน (อุต)
ref:4-5-1/2553-169
0/17 3 19-09-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2553 -2828 แสดง
876 ID:168
ค่ายอาสาถ่ายทอดเทคโนโลยี (อุต)
ref:4-5-1/2553-168
0/15 3 28-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2553 -2828 แสดง
877 ID:167
สัมมนาทางวิชาการของสาขาไฟฟ้า (อุต)
ref:4-5-1/2553-167
0/21 3 23-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2553 -2828 แสดง
878 ID:165
การประกวด Fresy Of In-Tech
ref:4-5-1/2553-165
0/106 3 25-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28-12-2553 -2829 แสดง
879 ID:164
ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม (อุต)
ref:4-5-1/2553-164
0/14 3 04-09-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28-12-2553 -2829 แสดง
880 ID:163
กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร (อุต)
ref:4-5-2/2553-163
0/19 3 17-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-12-2553 -2827 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 861 to 864 of 864

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118