Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 07:01:59

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
31 634121106 นางสาวธมนวรรณ  อินทร์จุฬ  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 05-03-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
32 634121103 นางสาวณัฐณิชา  ชะเอมสินธิ์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 0 10 05-10-2020 ธิดา สุกสี
33 634116107 นางสาวพิราภรณ์  ยวงม้าน  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
34 634110215 นางสาววรัชยา  เมืองสมุทร (ขาดรูป นศ.)  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
35 634110208 นางสาวธัญญา  ประมูลพงษ์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  30-09-2563 10 10 0 15-10-2020 ธิดา สุกสี
36 634110126 นางสาวอลิสา  บุตรทิพย์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
37 634110122 นางสาวสุปราณี  แก่นจันทร์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
38 634110116 นางสาวมาริสา  สาหร่าย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
39 634110112 นางสาวปุณยานุช  อรุณ  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
40 634110110 นางสาวธมลวรรณ  อุ่นชัย  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 05-10-2020 ธิดา สุกสี
41 634110109 นางสาวณิชาภัทร  อ่วมเมือง  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
42 634102122 นางสาวอารยา  ซื่อตรง  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 10 0 16-06-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
43 634101102 นางสาวกนกวรรณ  เส็มหมาด  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 23-11-2020 ธิดา สุกสี
44 634101101 นางสาวกชมน  ชูดำ  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 23-11-2020 ธิดา สุกสี
45 624N46232 นางสาวเมยาวี  ศรีหามี  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  13-08-2564 10 10 0 25-10-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
46 624N46230 นายอนุชา  เศตพันธ์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  03-11-2563 10 0 10 04-11-2020 ธิดา สุกสี
47 624N46227 นายกิตติพศ  ศรีวะกุล  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  03-11-2563 10 0 10 04-11-2020 ธิดา สุกสี
48 624N46103 นางสาวคัดศมา  หีบปัสสา  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  13-08-2564 10 10 0 03-11-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
49 624815036 นางสาวชนาธิป  เชื่อมนาค  ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก)  21-08-2562 10 0 10 22-08-2019 admin
50 624815035 นางสาวณิชาภัทร  แดงฉ่ำ  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  21-08-2562 10 10 0 10-01-2020 admin
51 624815032 นายฤทธิเดช  โคสินธิ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  10-03-2563 10 0 10 10-03-2020 admin
52 624815015 นางสาวหนึ่งฤทัย  ชูใจ  ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก)  21-08-2562 10 0 10 22-08-2019 admin
53 624724340 นายอภิวัฒน์  จุลพงษ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-10-2562 10 0 10 01-11-2019 admin
54 624724316 นางสาวภัทราพร  ขาวสว่าง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-10-2562 10 10 0 08-01-2020 admin
55 624724307 นางสาวณัฐธยาน์  พระนิมิตร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-10-2562 10 0 10 01-11-2019 admin
56 624724306 นางสาวณัฎฐนารา  แสงสุวรรณ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-10-2562 10 10 0 08-06-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
57 624724303 นางสาวกมลชนก  มานพ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-10-2562 10 0 10 01-11-2019 admin
58 624724148 นางสาวชญานิษฐ์  ภักดีพันธ์ (โอน)  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  17-09-2562 10 0 10 17-09-2019 admin
59 624724142 นายภานุพงศ์  บุตรนามทอง  ข้อ 5.1.5  04-02-2563 10 0 10 06-02-2020 admin
60 624722237 นางสาวสุดารัตน์  เตชไพบูลย์ (โอน)  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 0 10 11-04-2019 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 31 to 60 of 7387

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1840
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 537
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 253
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 77
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
ข้อ 5.2.13 10
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3778
คณะวิทยาการจัดการ 1807
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 325
คณะครุศาสตร์ 325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 256
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 212
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 569
18-การจัดการทั่วไป 549
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
2-ภาษาอังกฤษ 425
1-ภาษาไทย 425
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 280
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 241
86-การศึกษาปฐมวัย 215
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 215
5-การพัฒนาชุมชน 213
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 196
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 155
12-นิติศาสตร์ 155
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 125
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
61-สัตวศาสตร์ 104
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103
89-พลศึกษา 101
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
46-พยาบาลศาสตร์ 93
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 90
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 88
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 83
21-ศิลปศึกษา 82
49-ชีววิทยา 81
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 45
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 44
45-เคมี 43
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
16-ภาษาจีน 42
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
4-พัฒนาสังคม 17
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 16
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 13
55-วิศวกรรมพลังงาน 12
92-การบริหารธุรกิจ 10
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
103-เกษตรศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118