Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 07:02:04

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3849
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Novel Food Service
ref:9-2-2/2563-3849
20/19 3 19-02-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 19-02-2563 -2 แสดง
2 ID:3844
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 (ล2)
ref:9-1-2/2562-3844
0/240 2 03-12-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 06-02-2563 -15 แสดง
3 ID:3806
งานวิ่งการกุศล
ref:9-2-1/2562-3806
0/6 2 04-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 23-12-2562 -60 แสดง
4 ID:3788
3788 กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 33 (เลือก 4 เครดิต)
ref:9-4-1/2562-3788
0/45 4 15-10-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-12-2562 -69 แสดง
5 ID:3787
3787 กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 33 (เลือก 2 เครดิต)
ref:9-4-1/2562-3787
0/32 2 15-10-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-12-2562 -69 แสดง
6 ID:3784
3784 กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 33 (กองเชียร์)
ref:8-4-1/2562-3784
0/91 4 15-10-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-12-2562 -69 แสดง
7 ID:3783
3783 กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 33 (บูมคณะ)
ref:8-4-1/2562-3783
0/47 2 15-10-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-12-2562 -69 แสดง
8 ID:3782
3782 กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 33 (คณะกรรมการ)
ref:8-4-1/2562-3782
0/18 2 15-10-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-12-2562 -69 แสดง
9 ID:3781
3781 กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 33 (นักกีฬา)
ref:8-4-1/2562-3781
0/38 2 12-09-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-12-2562 -69 แสดง
10 ID:3780
3780 กีฬาดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 33 (ภาคสนาม)
ref:8-4-1/2562-3780
0/44 2 12-09-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-12-2562 -69 แสดง
11 ID:3777
ฝ่ายสวัสดิการ กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 2562 (ล.3)
ref:9-5-1/2562-3777
0/3 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16-10-2562 -128 แสดง
12 ID:3776
ฝ่ายสวัสดิการ กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 2562 (ล.2)
ref:9-5-1/2562-3776
0/1 2 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16-10-2562 -128 แสดง
13 ID:3775
ฝ่ายสวัสดิการ กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 2562 (ล.9)
ref:9-5-1/2562-3775
0/1 9 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16-10-2562 -128 แสดง
14 ID:3767
ดอนขังใหญ่เกมส์ 59
ref:9-2-1/2562-3767
0/107 4 18-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-11-2562 -83 แสดง
15 ID:3764
ดอนขังใหญ่เกมส์ 60-62
ref:8-2-1/2562-3764
0/275 4 18-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-11-2562 -83 แสดง
16 ID:3762
ฝ่ายสวัสดิการ กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 2562 (ล.7)
ref:9-5-1/2562-3762
0/2 7 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16-10-2562 -128 แสดง
17 ID:3751
ฝ่ายสวัสดิการ กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 2562 (ล.5)
ref:9-5-1/2562-3751
0/1 5 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16-10-2562 -128 แสดง
18 ID:3740
กิจกรรมเลือก สำหรับแสตนเชียร์ หลีดเดอร์ งานดอนขังใหญ่เกมส์
ref:4-6-1/2562-3740
500/131 6 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
19 ID:3738
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์
ref:8-6-1/2562-3738
1200/650 6 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
20 ID:3728
ฝ่ายสวัสดิการ กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 2562 (บ.2)
ref:8-5-1/2562-3728
0/6 2 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-10-2562 -113 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 400

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118