Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 23.20.162.200

วันที่ :18-11-2560 06:11:52

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2304
ึค่ายอาสาเชิงปฏิบัติการ (บ้านสามแพรก)
ref:4-4-1/2559-2304
0/25 5 04-07-2559 1/2559 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13-10-2559 -402 แสดง
2 ID:2560
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2560-2560
0/643 3 05-04-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 43 แสดง
3 ID:1026
เลือกตั้งนายกสโม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557
ref:4-4-2/2556-1026
0/114 3 25-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-12-2556 -1422 แสดง
4 ID:1796
อบรมภาษาอังกฤษ
ref:4-4-1/2558-1796
0/6 10 23-02-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-05-2558 -932 แสดง
5 ID:2308
ภาษาอังกฤษ 2 (นักศึกษา 58)
ref:2-4-1/2559-2308
0/12 3 20-08-2559 1/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-10-2559 -394 แสดง
6 ID:2564
วาทศิลปืสู่การพัฒนาวิชาชีพ รหัส 56-59
ref:9-6-1/2560-2564
250/214 3 05-04-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-04-2560 -213 แสดง
7 ID:1285
การตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด
ref:4-4-1/2557-1285
0/134 3 20-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-08-2557 -1181 แสดง
8 ID:1797
5 ส.
ref:4-4-1/2558-1797
0/2 3 21-12-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2558 -689 แสดง
9 ID:2309
ภาษาอังกฤษ 3 (นักศึกษา 58)
ref:2-4-1/2559-2309
0/10 3 20-08-2559 1/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-10-2559 -394 แสดง
10 ID:2565
วาทศิลปืสู่การพัฒนาวิชาชีพ (เฉพาะภาษาไทย รหัส 56 -59)
ref:9-6-1/2560-2565
400/260 3 05-04-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-04-2560 -213 แสดง
11 ID:1286
ส่งเสริมสุขภาพด้านการฝึกโยคะ
ref:4-4-1/2557-1286
0/8 6 06-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-08-2557 -1183 แสดง
12 ID:2310
ภาษาอังกฤษ 1 (นักศึกษา 59)
ref:2-4-1/2559-2310
0/36 2 20-08-2559 1/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-10-2559 -394 แสดง
13 ID:1287
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสบการณ์ท่องเที่ยวและศิลปะ
ref:4-4-1/2557-1287
0/4 6 02-07-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-07-2557 -1227 แสดง
14 ID:2311
ภาษาอังกฤษ 2 (นักศึกษา 59)
ref:2-4-1/2559-2311
0/26 2 20-08-2559 1/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-10-2559 -394 แสดง
15 ID:1288
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวด้วยงานบริการวิชาการ
ref:4-4-1/2557-1288
0/7 6 24-03-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-03-2557 -1332 แสดง
16 ID:2312
คอมพิวเตอร์ 1 (นักศึกษา 59)
ref:2-4-1/2559-2312
0/22 2 20-08-2559 1/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-10-2559 -394 แสดง
17 ID:2313
สานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี 1) นักศึกษา 59
ref:2-4-1/2559-2313
0/121 3 26-07-2559 1/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-10-2559 -394 แสดง
18 ID:2314
กิจกรรมประจำสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2314
0/109 10 10-10-2559 1/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 43 แสดง
19 ID:2826
เกษตรแฟร์เพชรบุรีคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-1/2560-2826
200/28 2 26-00-0000 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 43 แสดง
20 ID:1038
อบรม การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ
ref:4-2-2/2556-1038
80/77 2 29-01-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-01-2557 -1389 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 2739

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118