Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.81.117.119

วันที่ :24-04-2561 11:04:40

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3097
ฟังดนตรี กาลครั้งหนึ่ง
ref:4-6-2/2561-3097
100/0 2 25-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-05-2561 26 แสดง
2 ID:3096
เทียบโอนกิจกรรม เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน
ref:4-6-2/2561-3096
20/5 6 04-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-05-2561 16 แสดง
3 ID:3095
พิธีเปิดตลาดนัดแรงงาน(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3095
100/98 4 25-04-2561 2/2560 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2561 1 แสดง
4 ID:3094
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ref:10-10-2/2560-3094
2/2 6 14-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 6 แสดง
5 ID:3093
อาสาสมัครร่วมขบวนพาเหรด พจนก ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์
ref:10-10-2/2560-3093
29/0 20 20-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 6 แสดง
6 ID:3092
อาสาสมัครช่วยงานหอพักนักศึกษา
ref:10-10-2/2560-3092
11/11 36 01-08-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 6 แสดง
7 ID:3091
วิศวกรรมกับศิลปะปูนปั้น_สกุลช่างเมืองเพชร(รหัส53)
ref:4-5-2/2560-3091
0/2 5 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21-04-2561 -3 แสดง
8 ID:3090
5ส และจิตอาสาทำความสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:9-9-2/2560-3090
0/0 3 31-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 6 แสดง
9 ID:3089
นาฏกรรมสืบสานงานศิลป์บนแผ่นดินไทย
ref:4-6-2/2561-3089
500/363 2 12-05-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01-05-2561 7 แสดง
10 ID:3088
ประกวดหนังสั้นวิทยาการจัดการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชา
ref:4-7-2/2561-3088
200/197 3 25-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935531 แสดง
11 ID:3087
สืบสานศิลปวัฒนธรรม สกุลชั่างเมืองเพชรคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2561-3087
100/60 3 19-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935531 แสดง
12 ID:3086
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขาคณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-2/2561-3086
50/22 6 21-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935531 แสดง
13 ID:3085
วิศวกรรมกับศิลปะปูนปั้น_สกุลช่างเมืองเพชร
ref:9-5-2/2560-3085
70/59 3 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24-04-2561 0 แสดง
14 ID:3084
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2561
ref:8-9-2/2560-3084
0/204 3 26-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -145 แสดง
15 ID:3083
Big Cleaning
ref:9-9-2/2560-3083
0/12 3 00-00-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-04-2561 -24 แสดง
16 ID:3082
ศักการะบรมครูแพทย์แผนไทยและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 60
ref:8-9-2/2560-3082
0/70 3 05-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-04-2561 -24 แสดง
17 ID:3081
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (พยาบาล) เลือก
ref:9-9-2/2560-3081
0/89 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -13 แสดง
18 ID:3080
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (พยาบาล) บังคับ
ref:7-9-2/2560-3080
0/62 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -13 แสดง
19 ID:3079
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิทย) เลือก
ref:9-8-2/2560-3079
0/35 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-04-2561 -13 แสดง
20 ID:3078
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิทย) บังคับ
ref:7-8-2/2560-3078
0/195 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-04-2561 -13 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 2950

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118