Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 35.175.190.77

วันที่ :13-12-2561 06:12:00

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3328
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 (5ธค61)
ref:9-1-1/2561-3328
1000/987 3 05-12-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 17-12-2561 4 แสดง
2 ID:3329
เฝ้ารอรับผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ref:9-1-1/2561-3329
0/398 2 03-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-12-2561 -2 แสดง
3 ID:3330
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:9-9-1/2561-3330
100/8 3 22-11-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -13 แสดง
4 ID:3331
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:8-9-1/2561-3331
100/70 3 22-11-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -13 แสดง
5 ID:3332
ฟังการบรรยาย ราชภัฏวิจัยครั้งที่5 (เฉพาะ นศ.คณะวิศวฯ)
ref:9-5-1/2561-3332
40/38 3 04-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14-12-2561 1 แสดง
6 ID:3333
พิธีมอบรางวัล/ธงเจ้าภาพ/พิธีปิดราชภัฏวิจัยครั้งที่5(เฉพาะนศ.วิศวฯ)
ref:9-5-1/2561-3333
80/69 3 05-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14-12-2561 1 แสดง
7 ID:3334
ดอนขังใหญ่ 2561
ref:8-8-1/2561-3334
0/120 10 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
8 ID:3335
ประกวดมารยาทไทย
ref:8-6-1/2561-3335
800/445 6 26-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2561 7 แสดง
9 ID:3336
จิตอาสา มนุษย์ศาสตร์
ref:4-6-1/2561-3336
800/147 6 15-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2561 7 แสดง
10 ID:3337
จิตอาสาช่วยงานศูนย์คอมพิเตอร์ งานราชภัฏวิจัย (กยศ)
ref:10-10-1/2561-3337
10/10 24 03-12-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-11-2561 -36 แสดง
11 ID:3338
อบรมความรู้กฏหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจราจร
ref:4-3-1/2561-3338
0/15 3 28-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2561 -13 แสดง
12 ID:3339
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3339
200/149 4 07-12-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-12-2561 -3 แสดง
13 ID:3340
ดอนขังใหญ่ 2561 (9)
ref:2-8-1/2561-3340
0/9 9 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
14 ID:3341
ดอนขังใหญ่ 2561 (8)
ref:2-8-1/2561-3341
0/4 8 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
15 ID:3086
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขาคณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-2/2561-3086
50/38 6 21-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935764 แสดง
16 ID:3342
ดอนขังใหญ่ 2561 (6)
ref:2-8-1/2561-3342
0/13 6 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
17 ID:3087
สืบสานศิลปวัฒนธรรม สกุลชั่างเมืองเพชรคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2561-3087
100/78 3 19-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935764 แสดง
18 ID:3343
ช่วยงานดอนขังใหญ่ 2561 (10)
ref:9-8-1/2561-3343
0/8 10 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
19 ID:3088
ประกวดหนังสั้นวิทยาการจัดการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชา
ref:4-7-2/2561-3088
200/161 3 25-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935764 แสดง
20 ID:3344
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยงานอาเซียน(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3344
60/55 36 01-12-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-12-2561 -6 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 3222

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118