Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 54.234.45.10

วันที่ :19-01-2561 08:01:14

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2799
คลีนนิ่งเดย์ 1/2560
ref:8-8-1/2560-2799
0/173 3 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09-08-2560 -163 แสดง
22 ID:2788
รับเสร็จ โอนมาเป็นบังคับคณะ
ref:2-6-1/2560-2788
100/10 3 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-09-2560 -122 แสดง
23 ID:2787
รับเสร็จ โอนมาเป็นเลือกคณะ
ref:4-6-1/2560-2787
100/3 3 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-09-2560 -132 แสดง
24 ID:2785
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2785
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -141 แสดง
25 ID:2784
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2784
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -141 แสดง
26 ID:2783
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2783
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -141 แสดง
27 ID:2782
โครงการประชารัฐร่วมในปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ref:4-3-1/2560-2782
0/15 3 07-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -80 แสดง
28 ID:2781
ค่ายวิถีชุมชนคนพอเพียงปีที่ 2
ref:4-3-1/2560-2781
0/34 5 28-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-01-2561 12 แสดง
29 ID:2767
ชมรมเพชรคีรีอาสาพยาบาล 2559
ref:7-1-2/2559-2767
0/74 3 11-08-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-08-2560 -161 แสดง
30 ID:2761
ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้่นที่ป่าชายเลน
ref:4-3-2/2559-2761
0/68 3 17-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-08-2560 -141 แสดง
31 ID:2737
ฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา (รหัส53-55)
ref:3-1-2/2559-2737
100/5 3 04-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 05-07-2560 -198 แสดง
32 ID:2736
ค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อ
ref:9-1-2/2559-2736
0/2 10 07-06-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 22-06-2560 -211 แสดง
33 ID:2731
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม6-ล2)
ref:9-1-2/2559-2731
0/19 6 15-06-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-06-2560 -218 แสดง
34 ID:2729
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม6-บ2)
ref:7-1-2/2559-2729
0/4 6 15-06-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-06-2560 -218 แสดง
35 ID:2728
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม6-บ1)
ref:7-1-2/2559-2728
0/8 6 15-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-06-2560 -218 แสดง
36 ID:2727
เข้าร่วมเปิดตัวชมรม PBRU Tech Startup 2559
ref:9-5-2/2559-2727
6/6 3 23-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14-06-2560 -219 แสดง
37 ID:2702
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม2-ล3)
ref:9-1-2/2559-2702
0/6 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -238 แสดง
38 ID:2701
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม2-ล2)
ref:9-1-2/2559-2701
0/12 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -238 แสดง
39 ID:2700
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม2-ล1)
ref:9-1-2/2559-2700
0/26 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -238 แสดง
40 ID:2699
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม2-บ3)
ref:7-1-2/2559-2699
0/5 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -238 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 257

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118