Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.198.212.30

วันที่ :20-10-2561 02:10:53

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2106
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สาขาวิชานิติศาสตร์
ref:10-10-2/2558-2106
2/2 36 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -909 แสดง
22 ID:2618
ร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก ครั้งที่ 39 กองเชียร์
ref:10-10-2/2559-2618
25/25 36 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-04-2560 -547 แสดง
23 ID:3130
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40
ref:10-10-2/2560-3130
1/1 36 00-00-0000 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-05-2561 -172 แสดง
24 ID:1851
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการฯ
ref:10-10-2/2558-1851
100/65 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-03-2559 -961 แสดง
25 ID:3131
ร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 (2)
ref:10-10-2/2560-3131
4/4 36 07-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-05-2561 -172 แสดง
26 ID:1852
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย
ref:10-10-2/2558-1852
20/15 36 03-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-03-2559 -958 แสดง
27 ID:3137
ช่วยงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 เดินแบบ(กยศ)
ref:10-10-2/2560-3137
8/8 36 02-12-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-05-2561 -170 แสดง
28 ID:3138
ช่วยงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ต้อนรับ(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3138
6/6 36 02-12-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-05-2561 -170 แสดง
29 ID:3150
ตัวแทนนักศึกษาช่วยงานสโมสรคณะมนุษยศาสตร์(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3150
1/1 36 01-05-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-05-2561 -170 แสดง
30 ID:3152
ช่วยงานคลินิกแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3152
17/17 36 01-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-05-2561 -169 แสดง
31 ID:1879
ช่วยงานบำเพ็ญประโยชน์
ref:10-10-2/2558-1879
23/18 36 18-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-03-2559 -948 แสดง
32 ID:3162
ช่วยงานประจำปีพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32
ref:10-10-2/2560-3162
9/9 36 04-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -142 แสดง
33 ID:3163
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40
ref:10-10-2/2560-3163
1/1 36 20-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -142 แสดง
34 ID:3164
ร่วมโครงการบัณฑิตจิตอาสา
ref:10-10-2/2560-3164
8/8 36 28-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -142 แสดง
35 ID:2653
ตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2653
57/57 36 27-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2560 -538 แสดง
36 ID:1903
อาสาสมัครช่วยงานบริการ รพสต บ้านบางแหวน
ref:10-10-1/2558-1903
1/1 36 01-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -935710 แสดง
37 ID:2681
ตัวแทนนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:10-10-2/2559-2681
3/3 36 13-05-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -516 แสดง
38 ID:1914
อาสาสมัครแข่งขันทักษะด้านสาธารณสุข
ref:10-10-2/2558-1914
7/7 36 11-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-03-2559 -962 แสดง
39 ID:2683
อาสาสมัครชวยโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถ
ref:10-10-2/2559-2683
1/1 36 25-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-05-2560 -516 แสดง
40 ID:1916
อาสาสมัครร่วมกิจกรรม พจนก กองเชียร์
ref:10-10-2/2558-1916
0/61 36 15-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-03-2559 -961 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118