Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :18-03-2561 08:03:16

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2794
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์)60
ref:2-6-1/2560-2794
900/678 3 26-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935494 แสดง
22 ID:2793
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 60
ref:2-6-1/2560-2793
900/677 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935494 แสดง
23 ID:2792
ปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญ 60
ref:2-6-1/2560-2792
900/679 4 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935494 แสดง
24 ID:2791
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา 60
ref:2-6-1/2560-2791
900/681 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935494 แสดง
25 ID:2790
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ซื่อสัตย์ มีวินัย) 60
ref:2-6-1/2560-2790
900/682 3 25-06-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935494 แสดง
26 ID:2789
พัฒนาบุคลิกภาพ 60
ref:2-6-1/2560-2789
900/687 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935494 แสดง
27 ID:2788
รับเสร็จ โอนมาเป็นบังคับคณะ
ref:2-6-1/2560-2788
100/10 3 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-09-2560 -180 แสดง
28 ID:2773
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ref:2-5-1/2560-2773
0/6 6 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16-08-2560 -214 แสดง
29 ID:2769
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้ง 16 รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ref:2-9-1/2559-2769
0/62 2 13-03-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-08-2560 -215 แสดง
30 ID:2768
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ref:2-9-1/2559-2768
0/127 2 20-01-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 16-08-2560 -214 แสดง
31 ID:2763
ปฐมนิเทศต้นกล้าเกษตร รุ่น 5
ref:2-3-1/2560-2763
0/135 3 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-08-2560 -199 แสดง
32 ID:2760
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่า
ref:2-6-1/2560-2760
150/103 6 02-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-08-2560 -220 แสดง
33 ID:2759
พิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร
ref:2-6-2/2559-2759
100/40 12 24-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2560 -231 แสดง
34 ID:2758
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:2-6-2/2559-2758
1/1 26 00-00-0000 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-05-2560 -305 แสดง
35 ID:2753
เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติ
ref:2-6-2/2559-2753
50/6 3 15-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-07-2560 -242 แสดง
36 ID:2725
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Network Security
ref:2-4-2/2559-2725
0/8 3 30-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2560 -261 แสดง
37 ID:2720
เปิดศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ภาษากะเหรี่ยง
ref:2-6-2/2559-2720
50/22 3 09-06-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-06-2560 -281 แสดง
38 ID:2709
อบรม Internet of Things (loT)
ref:2-4-2/2559-2709
0/19 5 24-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 24-06-2560 -267 แสดง
39 ID:2707
อบรม กฏหมาย
ref:2-4-2/2559-2707
0/14 3 20-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-06-2560 -271 แสดง
40 ID:2705
อบรม 3-D แอนิเมชั่น
ref:2-4-2/2559-2705
0/2 3 22-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-06-2560 -269 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 582

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118