Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.224.255.17

วันที่ :21-06-2561 03:06:39

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3113
Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel 2016)
ref:8-4-2/2560-3113
0/11 3 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -21 แสดง
22 ID:3112
Microsoft Office Specialist ((Microsoft Word 2016)
ref:8-4-2/2560-3112
0/8 3 16-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -21 แสดง
23 ID:3105
ค่าย ตชด. (การอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์)
ref:8-4-2/2560-3105
0/36 6 18-01-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -21 แสดง
24 ID:3100
เทคนิคการเขียนใบสม้ครงาน
ref:8-4-2/2560-3100
0/30 3 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -21 แสดง
25 ID:3099
ปัจฉิมนิเทศ (ปี 4)
ref:8-4-2/2560-3099
0/90 3 20-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -21 แสดง
26 ID:3098
เครือข่ายสำนักงานอัตโนมัติ
ref:8-4-2/2560-3098
0/27 3 24-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -21 แสดง
27 ID:3096
เทียบโอนกิจกรรม เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน
ref:4-6-2/2561-3096
20/3 6 04-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-05-2561 -42 แสดง
28 ID:3058
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:8-3-2/2560-3058
0/255 2 04-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2561 -21 แสดง
29 ID:3054
เลือกตั้งนายก ปี 61
ref:9-4-2/2560-3054
0/147 3 28-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-04-2561 -52 แสดง
30 ID:3052
ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน (เฉพาะภาษาไทย)
ref:4-6-2/2561-3052
250/235 2 14-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04-04-2561 -78 แสดง
31 ID:3051
เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน โอนกิจกรรมจากส่วนกลาง
ref:4-6-2/2561-3051
10/3 6 08-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16-04-2561 -66 แสดง
32 ID:3050
เลือกตั้งนายก ปี 61
ref:8-4-2/2560-3050
0/115 2 28-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-03-2561 -83 แสดง
33 ID:3046
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายราชภัฏ ฯ
ref:9-9-2/2560-3046
0/25 3 29-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -79 แสดง
34 ID:3045
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3045
0/25 3 14-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -79 แสดง
35 ID:3043
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ref:9-9-2/2560-3043
0/24 4 08-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -79 แสดง
36 ID:3038
สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านพลังาน
ref:9-5-1/2560-3038
0/134 3 14-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14-11-2560 -219 แสดง
37 ID:3023
สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย)
ref:4-6-2/2561-3023
250/172 2 28-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -52 แสดง
38 ID:3022
สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน
ref:4-6-2/2561-3022
250/232 2 28-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -52 แสดง
39 ID:3021
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ นำความรู้สู่เยาวชน
ref:4-7-2/2561-3021
100/92 3 28-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935589 แสดง
40 ID:3020
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 2561 เฉพาะคณะวิทย์
ref:9-8-2/2561-3020
120/82 3 04-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-04-2561 -78 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 795

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118