Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 08:10:45

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
201 ID:427
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ 54
ref:2-8-2/2554-427
0/353 2 00-00-0000 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-01-2555 -2467 แสดง
202 ID:417
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 54
ref:5-1-2/2554-417
0/85 3 24-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 19-01-2555 -2469 แสดง
203 ID:416
จิตอาสาพัฒนาวัด
ref:4-3-2/2554-416
0/110 3 16-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-01-2555 -2476 แสดง
204 ID:415
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ref:4-3-2/2554-415
0/32 3 10-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-01-2555 -2476 แสดง
205 ID:413
จิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ref:4-3-2/2554-413
0/1 6 20-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-01-2555 -2476 แสดง
206 ID:409
ชมรมอาสาพยาบาล 54
ref:5-1-2/2554-409
0/77 3 14-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2555 -2458 แสดง
207 ID:408
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 55 (เลือก)
ref:3-1-2/2554-408
0/1217 2 11-01-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
208 ID:404
อบรมสิทธิหน้าที่และวิถีประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกฯ) 55
ref:3-1-1/2554-404
500/478 3 04-01-2555 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2555 -2458 แสดง
209 ID:398
ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมนุษย์ฯ ต้านภัยยาเสพติด 54
ref:2-6-2/2554-398
0/1013 3 27-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16-12-2554 -2503 แสดง
210 ID:395
พิธีถวายพระพรวันพ่อ 54
ref:1-1-2/2554-395
0/1109 2 05-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2554 -2510 แสดง
211 ID:366
ดนตรีต้านภัยยาเสพติด
ref:2-5-1/2554-366
0/14 3 23-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2554 -2581 แสดง
212 ID:313
พิธีถวายพระพร (วันแม่ 54)
ref:1-1-1/2554-313
0/989 2 11-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-08-2554 -2629 แสดง
213 ID:281
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 54
ref:3-1-1/2554-281
500/451 2 20-07-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-08-2554 -2612 แสดง
214 ID:278
เดินรณรงค์
ref:3-1-1/2554-278
85/79 3 16-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-07-2554 -2643 แสดง
215 ID:277
คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย 3 D
ref:3-1-1/2554-277
200/134 2 16-06-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-07-2554 -2643 แสดง
216 ID:259
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:4-3-2/2553-259
0/119 2 22-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 09-03-2554 -2785 แสดง
217 ID:254
เลือกตั้งฯนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2553-254
0/364 3 15-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 05-03-2554 -2789 แสดง
218 ID:244
เลือกตั้งนายกสโมสรฯคณะวิทย์ฯ
ref:2-8-2/2553-244
0/267 2 10-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-01-2554 -2828 แสดง
219 ID:231
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ
ref:2-6-2/2553-231
0/613 3 19-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2554 -2799 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 201 to 212 of 212

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118