Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 15 user
Guest Online : 13 user
IP Address: 54.221.29.4

วันที่ :16-01-2561 10:01:23

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:1439
ฟังบรรยายไตรสิกขากับการพัฒนาการเรียนการสอน(รหัส 52-55)
ref:4-2-2/2557-1439
40/6 2 04-02-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935433 แสดง
2722 ID:928
แนวคิดนัก Desing กับ Life Style (เลือกส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2556-928
100/93 3 28-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-09-2556 -1569 แสดง
2723 ID:1440
ฟังบรรยายไตรสิกขากับการพัฒนาการเรียนการสอน(รหัส 56-57)
ref:9-2-2/2557-1440
40/16 2 04-02-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935433 แสดง
2724 ID:674
กิจกรรมเพาะกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติ
ref:4-8-2/2555-674
0/64 3 13-12-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-01-2556 -1812 แสดง
2725 ID:1442
กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557(รหัส53-56)
ref:4-7-2/2557-1442
0/123 3 11-02-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2558 -961 แสดง
2726 ID:682
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต
ref:4-3-2/2555-682
150/44 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20-02-2556 -1792 แสดง
2727 ID:942
สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (เลือกส่วนกลาง)
ref:3-1-1/2556-942
300/248 3 25-09-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2556 -1573 แสดง
2728 ID:943
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง IT
ref:4-4-1/2556-943
0/2 10 19-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-11-2556 -1528 แสดง
2729 ID:690
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต
ref:4-4-2/2555-690
150/19 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -1784 แสดง
2730 ID:691
กีฬาสัมพนธ์ SCAAT League
ref:4-4-2/2555-691
100/60 3 13-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-02-2556 -1794 แสดง
2731 ID:1459
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557
ref:4-4-2/2557-1459
0/171 3 25-02-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 08-03-2558 -1045 แสดง
2732 ID:693
เรารัก "PBRU"
ref:3-1-2/2556-693
180/178 3 16-02-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-02-2556 -1796 แสดง
2733 ID:1205
ค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ref:4-4-2/2557-1205
0/27 2 02-05-2557 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 03-05-2557 -1354 แสดง
2734 ID:694
ประชุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2555-694
450/157 1 06-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27-02-2556 -1785 แสดง
2735 ID:697
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (D 4 L)
ref:4-8-2/2555-697
0/169 3 16-01-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-02-2556 -1792 แสดง
2736 ID:698
น้องที่เป็น staff ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 ม.ค.56
ref:4-8-2/2555-698
0/16 5 16-01-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-02-2556 -1792 แสดง
2737 ID:699
น้องที่เป็น staff และแข่งเต้น (D 4 L) วันที่ 23 ม.ค.56
ref:4-8-2/2556-699
0/29 7 23-01-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-02-2556 -1792 แสดง
2738 ID:701
ฟังเทศน์มหาชาติ เลือกส่วนกลาง
ref:3-1-2/2556-701
800/659 3 16-02-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-02-2556 -1796 แสดง
2739 ID:703
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ref:2-8-2/2555-703
0/7 2 09-12-2555 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-02-2556 -1790 แสดง
2740 ID:959
Big Cleaning Day คณะครุศาสตร์ (รับเฉพาะรหัส 56)
ref:4-2-1/2556-959
80/58 2 02-10-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 02-10-2556 -1567 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118