Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 54.166.130.157

วันที่ :23-10-2561 09:10:53

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:1263
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ref:8-5-1/2557-1263
0/206 2 18-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-08-2557 -1515 แสดง
2722 ID:1519
โครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา
ref:4-9-2/2557-1519
100/99 3 02-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-11-2558 -1077 แสดง
2723 ID:1775
อาสาช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 (รหัส53-55)
ref:4-5-1/2558-1775
0/10 3 03-12-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-12-2558 -1043 แสดง
2724 ID:2031
การนำเสนอผลการวิจัยทางศิลปศึกษา
ref:4-6-2/2558-2031
45/45 3 19-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2559 -907 แสดง
2725 ID:2287
ปฐมนิเทศต้นกล้าเกษตร
ref:2-3-1/2559-2287
0/146 3 25-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2559 -754 แสดง
2726 ID:2543
เลือกตั้งนายกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 60
ref:4-4-2/2559-2543
0/169 2 08-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 24-03-2560 -578 แสดง
2727 ID:2799
คลีนนิ่งเดย์ 1/2560
ref:8-8-1/2560-2799
0/173 3 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09-08-2560 -440 แสดง
2728 ID:3055
ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3055
20/18 21 06-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-04-2561 -196 แสดง
2729 ID:240
จักรยานสัญจรเพื่อสุขภาพ
ref:4-8-2/2553-240
0/26 3 23-11-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-02-2554 -2798 แสดง
2730 ID:496
บรรยายพิเศษตลาดนัดแรงงานกับสิ่งแวดล้อม
ref:3-1-1/2555-496
0/74 3 21-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-07-2555 -2284 แสดง
2731 ID:752
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ref:3-1-2/2556-752
0/5 3 09-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935713 แสดง
2732 ID:1264
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ref:8-5-1/2557-1264
0/174 2 19-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-06-2557 -1576 แสดง
2733 ID:1520
ส่งดาวก้าวสู่ฝันตอนRetro Partyสีสันลายดอกรหัส52-56
ref:4-7-2/2557-1520
0/136 3 08-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2558 -1027 แสดง
2734 ID:1776
สัมมนามนุษย์สัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
ref:4-5-1/2558-1776
0/19 3 18-11-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-12-2558 -1043 แสดง
2735 ID:2032
เสริมสร้างบุคลิกภาพ Freshy day night
ref:4-6-2/2558-2032
400/0 3 20-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2559 -907 แสดง
2736 ID:2288
Walk rally
ref:2-3-1/2559-2288
0/156 3 27-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2559 -754 แสดง
2737 ID:2544
ค่ายพุธธรรม รุ่น 3
ref:8-8-2/2560-2544
0/148 6 11-03-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-03-2560 -589 แสดง
2738 ID:2800
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
ref:8-5-1/2560-2800
0/172 3 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935713 แสดง
2739 ID:241
กิจกรรม V-Cheer
ref:4-8-2/2553-241
0/85 5 23-11-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-02-2554 -2798 แสดง
2740 ID:497
ถวายเทียนพรรษา55
ref:3-1-1/2555-497
200/154 3 02-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-08-2555 -2245 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118