Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.198.212.30

วันที่ :20-10-2561 02:10:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:702
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (ส่วนกลาง)
ref:3-1-2/2556-702
0/74 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935710 แสดง
2742 ID:431
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ 54
ref:4-5-2/2554-431
0/50 1 02-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-01-2555 -2460 แสดง
2743 ID:607
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (เกษตร)
ref:4-3-2/2555-607
200/167 3 04-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 29-12-2555 -2122 แสดง
2744 ID:609
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (อุต)
ref:4-5-2/2555-609
150/138 3 06-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2555 -2122 แสดง
2745 ID:611
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (มนุษย์)
ref:4-6-2/2555-611
300/262 3 08-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13-12-2555 -2138 แสดง
2746 ID:606
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (จัดการ)
ref:4-7-2/2555-606
400/366 3 04-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 06-12-2555 -2145 แสดง
2747 ID:610
กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (ครุ)
ref:4-2-2/2555-610
300/298 3 07-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-12-2555 -2122 แสดง
2748 ID:1126
กิจกรรมอบรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (รหัส52-55)
ref:2-5-2/2556-1126
0/2 3 02-08-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01-08-2557 -1541 แสดง
2749 ID:1125
กิจกรรมอบรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (รหัส 56)
ref:2-5-2/2556-1125
0/43 3 02-08-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-08-2557 -1540 แสดง
2750 ID:626
กิจกรรมอบรมยาเสพติดในสถานศึกษา 55
ref:3-1-2/2555-626
2000/1619 3 06-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 06-02-2556 -2083 แสดง
2751 ID:828
กิจกรรมอบรมภาษามาเลเซีย
ref:4-5-2/2555-828
0/9 6 25-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-04-2556 -1999 แสดง
2752 ID:829
กิจกรรมอบรมภาษาพม่า
ref:4-5-2/2555-829
0/10 6 01-04-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-04-2556 -1999 แสดง
2753 ID:2694
กิจกรรมอบรมพัฒทักษะทางวิชาการเพื่อสอบใบปประกอบวิชาชีพ
ref:8-9-2/2559-2694
0/1 3 22-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 01-07-2560 -476 แสดง
2754 ID:992
กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ ปี 2-3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ เลือกคณะ
ref:4-8-1/2556-992
0/380 3 13-11-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-11-2556 -1802 แสดง
2755 ID:993
กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ ปี 2-3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ บังคับคณะ
ref:2-8-1/2556-993
0/263 3 13-11-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-11-2556 -1802 แสดง
2756 ID:1033
กิจกรรมอบรมบรรยายอัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ
ref:2-8-2/2557-1033
400/332 3 22-01-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-01-2557 -1730 แสดง
2757 ID:1085
กิจกรรมอบรมงานสารบรรณ(ผู้นำ)
ref:6-1-2/2556-1085
0/9 3 01-01-2557 2/2556 ปิด นายก/ประธาน/ห้วหน้า กองพัฒนานักศึกษา 01-01-2563 438 แสดง
2758 ID:1632
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา 58
ref:8-5-1/2558-1632
150/131 2 13-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18-09-2558 -1128 แสดง
2759 ID:1633
กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร'58
ref:8-5-1/2558-1633
0/125 2 14-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-08-2558 -1146 แสดง
2760 ID:1430
กิจกรรมอบรมการป้องกันอัคคีภัย รหัส 56 เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-2/2557-1430
200/149 3 11-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-02-2558 -1347 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118