Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.156.61.117

วันที่ :23-03-2561 02:03:36

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2741 ID:90
การประกวด MG Freshy Boy & Girl ปี 2552
ref:2-7-1/2552-90
0/274 2 16-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 05-03-2555 -2210 แสดง
2742 ID:165
การประกวด Fresy Of In-Tech
ref:4-5-1/2553-165
0/106 3 25-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28-12-2553 -2642 แสดง
2743 ID:2665
การบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับสมาคมการแพทย์แผนไทย
ref:9-9-2/2559-2665
0/46 3 14-01-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -296 แสดง
2744 ID:2129
การบริหารจัดการปัญหาขยะในเขตพื้นที่ชุมชน รับทุกคณะ ทุกชั้นปี
ref:4-6-2/2558-2129
80/58 3 29-04-2559 2/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2559 -693 แสดง
2745 ID:710
การบรรยายเรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต (คณะครุศาสตร์)
ref:4-2-2/2555-710
0/327 3 14-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 22-02-2556 -1856 แสดง
2746 ID:706
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต(คณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-2/2556-706
300/33 3 14-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 22-02-2556 -1856 แสดง
2747 ID:682
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต
ref:4-3-2/2555-682
150/44 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20-02-2556 -1858 แสดง
2748 ID:690
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยรุ่น คิดเป็น เห็นอนาคต
ref:4-4-2/2555-690
150/19 3 14-02-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-02-2556 -1850 แสดง
2749 ID:627
การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย (เกษตร)
ref:2-3-2/2555-627
300/222 3 04-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12-12-2555 -1928 แสดง
2750 ID:1366
การบรรยายทางวิชาการ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ref:4-6-1/2557-1366
300/292 3 03-12-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-12-2557 -1199 แสดง
2751 ID:951
การนำเสนอโครงงานโรงเรียนสัตยาไส คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:2-8-1/2556-951
0/283 2 18-09-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-09-2556 -1647 แสดง
2752 ID:2031
การนำเสนอผลการวิจัยทางศิลปศึกษา
ref:4-6-2/2558-2031
45/45 3 19-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2559 -693 แสดง
2753 ID:565
การนวดเพื่อการกีฬา (ครุศาสตร์)
ref:4-2-1/2555-565
0/117 3 15-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935499 แสดง
2754 ID:1285
การตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด
ref:4-4-1/2557-1285
0/134 3 20-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-08-2557 -1306 แสดง
2755 ID:481
การดูแลผู้ประสบภัยนำท่วม
ref:4-4-2/2554-481
0/51 3 22-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-03-2555 -2187 แสดง
2756 ID:2417
การขับเคลื่อนเกษตรกรไทย 4.0 ด้วยนัวัตรกรรมเทคโนโลยี
ref:2-7-1/2559-2417
300/185 3 04-12-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2559 -448 แสดง
2757 ID:1338
กานักศึกาษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแห่ล่งเรียนรู้
ref:4-6-1/2557-1338
11/11 3 29-03-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21-10-2557 -1249 แสดง
2758 ID:2959
กอดรูปพ่อที่บ้านพ่อ (เวอร์เนเซีย)
ref:9-4-1/2560-2959
0/33 10 19-10-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2561 -35 แสดง
2759 ID:2126
กองเชียร์3 พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38
ref:9-1-2/2558-2126
0/2 6 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935499 แสดง
2760 ID:2125
กองเชียร์2 พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 38
ref:9-1-2/2558-2125
0/28 8 15-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935499 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2741 to 2751 of 2751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118