Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 01:09:05

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2781 ID:2088
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2088
0/8 9 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -885 แสดง
2782 ID:3140
ช่วยงานสาขาสาธารณสุขศาสตร์(กยศ.)
ref:10-10-2/2560-3140
36/36 9 25-12-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-05-2561 -146 แสดง
2783 ID:1374
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์(โรงเรียนบ้านแม่คะเมย)
ref:4-4-2/2556-1374
0/44 9 19-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 08-12-2557 -1388 แสดง
2784 ID:3173
โครงการกิจกรรมศาสตรา อาคม มหานิยม
ref:10-10-2/2560-3173
14/14 9 12-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -118 แสดง
2785 ID:3174
ช่วยงานสาขาวิชาภาษาไทย
ref:10-10-2/2560-3174
12/12 9 19-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -118 แสดง
2786 ID:2165
อาสาสมัครสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกหน่วยบริการ
ref:10-10-2/2558-2165
5/5 9 15-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2559 -880 แสดง
2787 ID:2935
ดอนขังใหญ่ 2560 (9)
ref:8-8-2/2561-2935
0/10 9 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -322 แสดง
2788 ID:1422
ดอนขังใหญ่ 2557 แบบ 3 คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-1/2557-1422
0/28 9 14-10-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-10-2557 -1442 แสดง
2789 ID:2461
ดอนขังใหญ่ (9)
ref:8-8-1/2560-2461
0/29 9 08-10-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-11-2559 -681 แสดง
2790 ID:929
พี่ สตาฟ ดอนขังใหญ่ ปี 2556
ref:4-8-1/2556-929
0/53 9 14-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2556 -1865 แสดง
2791 ID:2721
เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.
ref:4-4-2/2559-2721
0/4 9 27-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-06-2560 -468 แสดง
2792 ID:932
กิจกรรมบังคับ (ดอนขังใหญ่) พิเศษ รหัส 52-55
ref:2-5-1/2556-932
0/1 9 02-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2556 -1822 แสดง
2793 ID:1961
มหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (ดูแลนักแสดง)
ref:4-6-2/2558-1961
40/40 9 07-12-2558 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-03-2559 -924 แสดง
2794 ID:1966
มหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (อาหาร 3 วัน)
ref:4-6-2/2558-1966
10/6 9 07-03-2558 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-03-2559 -924 แสดง
2795 ID:1725
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 2558 ปี 1 แบบ 2
ref:8-8-1/2558-1725
0/6 9 26-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-10-2558 -1066 แสดง
2796 ID:1993
อาสาสมัครจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
ref:10-10-2/2558-1993
4/4 9 07-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-03-2559 -913 แสดง
2797 ID:1027
กิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติ 2014 วันที่ 3 - 6 ก.พ.57 เฉพาะคณะวิทยาศษสตร์ฯ
ref:4-8-2/2556-1027
50/18 10 03-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-02-2557 -1695 แสดง
2798 ID:1796
อบรมภาษาอังกฤษ
ref:4-4-1/2558-1796
0/6 10 23-02-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-05-2558 -1244 แสดง
2799 ID:773
กิจกรรมประจำสาขาการจัดารทรัพยากรมนุษย์
ref:2-7-2/2556-773
0/12 10 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 07-03-2556 -2029 แสดง
2800 ID:1798
อบรมเทคนิคการพูดการสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ 16-17 ม.ค.59
ref:3-1-1/2558-1798
200/175 10 16-01-2559 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-01-2559 -980 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2781 to 2800 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118