Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 35.175.190.77

วันที่ :13-12-2561 06:12:00

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2801 ID:2303
แถลงนโยบาย เลือกตั้งนายกสโมสร พยบ. 59 เลือก
ref:9-9-2/2558-2303
0/156 2 10-08-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 29-09-2559 -806 แสดง
2802 ID:2559
อบรมสิทธิหน้าที่ตามแนววิถีประชาธิปไตย (รหัส56-59)
ref:9-1-2/2559-2559
250/138 2 05-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 07-04-2560 -615 แสดง
2803 ID:2815
ช่วยงานคาราวานวิทยาศาสตร์
ref:9-8-1/2560-2815
0/25 4 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-07-2560 -506 แสดง
2804 ID:3071
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ไอที) เลือก
ref:9-4-2/2560-3071
0/80 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-04-2561 -246 แสดง
2805 ID:3327
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 (4ธค61)
ref:9-1-1/2561-3327
1000/990 3 04-12-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 13-12-2561 0 แสดง
2806 ID:2816
พัฒนาแกนนำเพิ่มสูง ลดอ้วน และทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2816
30/16 7 20-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-09-2560 -448 แสดง
2807 ID:1794
อาสาสมัครช่วยงานพิธีเปิดธนาคารออมสิน
ref:10-10-1/2558-1794
50/38 3 29-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-12-2558 -1080 แสดง
2808 ID:2050
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-2050
0/2 17 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 20-04-2559 -968 แสดง
2809 ID:1795
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการในการรักษาความสงบฯ
ref:10-10-1/2558-1795
30/26 2 24-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-12-2558 -1084 แสดง
2810 ID:2566
กิจกรรมสาธิตการตัดแต่งกิ่งลำไย
ref:10-10-2/2559-2566
5/5 10 04-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-04-2560 -618 แสดง
2811 ID:1800
ช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ฝ่ายรับลงทะเบียน 1
ref:10-10-1/2558-1800
7/7 24 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1071 แสดง
2812 ID:1801
ช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ฝ่ายรับลงทะเบียน 1
ref:10-10-1/2558-1801
3/4 18 02-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2558 -1436 แสดง
2813 ID:2057
จิตอาสาคณะกรรมการองค์การและสภาบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา2558
ref:10-10-2/2558-2057
4/4 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
2814 ID:3337
จิตอาสาช่วยงานศูนย์คอมพิเตอร์ งานราชภัฏวิจัย (กยศ)
ref:10-10-1/2561-3337
10/10 24 03-12-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-11-2561 -36 แสดง
2815 ID:1802
ช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ฝ่ายรับลงทะเบียน 1
ref:10-10-1/2558-1802
6/6 18 04-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1071 แสดง
2816 ID:2058
อาสาสมัครช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ref:10-10-2/2558-2058
0/85 8 23-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
2817 ID:1803
จัด-เก็บสถานที่สำหรับนักแสดงและผู้รับโล่รางวัล
ref:10-10-1/2558-1803
1/1 6 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1071 แสดง
2818 ID:2059
อาสาสมัครช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ref:10-10-2/2558-2059
0/60 8 24-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
2819 ID:3339
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3339
200/149 4 07-12-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-12-2561 -3 แสดง
2820 ID:1804
จัด-เก็บสถานที่สำหรับนักแสดงและผู้รับโล่รางวัล
ref:10-10-1/2558-1804
5/5 12 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1071 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2801 to 2801 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118