Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 10:12:14

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
41 ID:752
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ref:3-1-2/2556-752
0/5 3 09-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
42 ID:1739
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ref:10-10-1/2558-1739
19/19 16 22-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -1106 แสดง
43 ID:1830
โครงการค่ายวาทการสานสัมพันธ์
ref:10-10-1/2558-1830
17/17 18 09-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -1056 แสดง
44 ID:1829
โครงการค่ายยุววาทศิลป์
ref:10-10-1/2558-1829
21/21 18 12-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -1056 แสดง
45 ID:1493
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:2-3-2/2557-1493
0/24 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1367 แสดง
46 ID:1485
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:4-3-2/2557-1485
0/293 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1367 แสดง
47 ID:897
โครงการค้นหานักศึกษาต้นแบบ 2013 (เลือก รหัส 52/53/54/55)
ref:4-6-1/2556-897
0/36 3 23-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-08-2556 -1928 แสดง
48 ID:3173
โครงการกิจกรรมศาสตรา อาคม มหานิยม
ref:10-10-2/2560-3173
14/14 9 12-04-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-05-2561 -193 แสดง
49 ID:2028
โครงการการสร้างความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเกษตร
ref:10-10-2/2558-2028
0/4 16 12-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-04-2559 -966 แสดง
50 ID:2960
โครงการกล้าใหม่ สานฝัน ปันยิ้ม (กยศ.)
ref:10-10-2/2560-2960
12/12 12 27-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-02-2561 -312 แสดง
51 ID:3057
โครงการกล้าใหม่ สานฝัน ปันยิ้ม
ref:10-10-2/2560-3057
4/4 12 27-01-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-04-2561 -249 แสดง
52 ID:2119
โครงการ Packing ส่งรักให้น้อง สาขาภาษาอังกฤษ
ref:10-10-2/2558-2119
9/9 5 25-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-04-2559 -958 แสดง
53 ID:658
โครงการ P.A. folk song (สาขาวิชานิติศาสตร์)
ref:4-6-2/2555-658
80/43 3 19-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15-01-2556 -2156 แสดง
54 ID:568
โครงการ Dream Thailand 55
ref:3-1-1/2555-568
0/113 3 19-09-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
55 ID:960
โครงการ Designer infinity to asean the conttest (เลือกคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
ref:4-6-1/2556-960
1000/892 3 11-10-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-11-2556 -1836 แสดง
56 ID:2097
โครงการ Art of salf ครั้งที่ 4 สาขาศิลปศึกษา
ref:10-10-2/2558-2097
42/41 36 01-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -960 แสดง
57 ID:2349
โครงการ
ref:10-10-1/2559-2349
180/165 4 26-10-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-10-2559 -775 แสดง
58 ID:3366
แห่เทียนเข้าพรรษา
ref:9-2-1/2561-3366
0/0 2 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 20 แสดง
59 ID:510
แห่เทียนพรรษา(จบ)
ref:3-1-1/2555-510
300/187 3 11-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935761 แสดง
60 ID:863
แห่เทียนพรรษา ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-1/2556-863
100/54 3 17-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 26-07-2556 -1963 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 41 to 60 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118