Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 52.91.90.122

วันที่ :10-12-2561 09:12:18

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
581 ID:140
เฟรชชี่ BOY & GIRL 2010 (วจก.)
ref:2-7-1/2553-140
0/388 3 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 03-09-2553 -3020 แสดง
582 ID:139
สานสายสัมพันธ์
ref:2-6-1/2552-139
0/298 3 00-00-0000 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-09-2553 -2994 แสดง
583 ID:131
Star Of FHSS 52
ref:2-6-1/2552-131
0/277 3 25-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-09-2553 -2994 แสดง
584 ID:129
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ 52
ref:2-4-1/2552-129
0/60 12 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2552 -3359 แสดง
585 ID:128
รับขวัญน้องใหม่ SCAAT 52
ref:2-4-1/2552-128
0/78 3 09-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2553 -2994 แสดง
586 ID:127
อบรมความเป็นผู้ดี
ref:2-4-1/2552-127
0/103 3 09-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-09-2553 -2994 แสดง
587 ID:123
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ครุ)
ref:2-2-1/2552-123
0/1 4 20-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-09-2552 -3358 แสดง
588 ID:121
กีฬาสัมพันธ์น้องพี่อุตสาหกรรม 52
ref:2-5-1/2552-121
0/62 3 21-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2553 -2994 แสดง
589 ID:120
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52)
ref:2-5-1/2552-120
0/71 3 01-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2552 -3358 แสดง
590 ID:119
ฟังธรรม
ref:2-5-1/2552-119
0/70 3 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-08-2553 -3039 แสดง
591 ID:118
พัฒนาภาวะผู้นำ (อุต) 52
ref:2-5-1/2552-118
0/70 3 26-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2553 -2993 แสดง
592 ID:117
สุขภาพดีนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52
ref:2-5-1/2552-117
0/88 3 19-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2553 -2994 แสดง
593 ID:116
สานสัมพันธ์น้องพี่ (วจก) 52
ref:2-7-1/2552-116
0/52 3 24-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935761 แสดง
594 ID:110
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 24 (53)
ref:2-1-1/2553-110
0/1212 8 04-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2553 -2962 แสดง
595 ID:109
สุขภาพดีนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53
ref:2-5-1/2553-109
0/96 2 10-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-08-2553 -3027 แสดง
596 ID:108
สืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา (อุต) 53
ref:2-5-1/2553-108
0/97 2 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-08-2553 -3027 แสดง
597 ID:107
กีฬาภายในสามัคคีสัมพันธ์ (อุต) 53
ref:2-5-1/2553-107
0/122 3 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17-08-2553 -3037 แสดง
598 ID:106
อบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา (อุต) 53
ref:2-5-1/2553-106
0/105 3 20-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17-08-2553 -3037 แสดง
599 ID:105
การพัฒนาภาวะผู้นำนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53
ref:2-5-1/2553-105
0/124 3 22-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10-08-2553 -3044 แสดง
600 ID:104
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53)
ref:2-5-1/2553-104
0/131 1 25-05-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10-08-2553 -3044 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 581 to 583 of 583

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118