Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 7 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 01:05:31

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2637
ไหว้พระ 9 วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย
ref:9-2-2/2559-2637
0/28 4 22-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -1476 แสดง
2 ID:293
ไหว้ครูและเปิดโลกชมรม 54
ref:1-1-1/2554-293
0/2076 5 00-00-0000 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-07-2554 -3584 แสดง
3 ID:212
ไหว้ครูและครอบครูช่าง
ref:2-6-2/2553-212
0/16 3 26-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05-02-2554 -3752 แสดง
4 ID:3667
ไหว้ครูสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ล)
ref:9-9-1/2562-3667
0/77 3 22-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-12-2562 -501 แสดง
5 ID:3666
ไหว้ครูสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (บ)
ref:8-9-1/2562-3666
0/125 3 22-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-12-2562 -501 แสดง
6 ID:45
ไหว้ครู(ครุ)
ref:4-2-2/2552-45
0/80 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
7 ID:169
ไฟฟ้าบริการชุมชน (อุต)
ref:4-5-1/2553-169
0/17 3 19-09-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-12-2553 -3790 แสดง
8 ID:88
ไข้หวัด 2009 (รหัส52)
ref:3-1-2/2552-88
0/148 3 20-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -936648 แสดง
9 ID:1143
ให้ความรู้ศิษย์เก่าและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน
ref:4-2-2/2556-1143
0/42 4 16-03-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-03-2557 -2617 แสดง
10 ID:3195
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(เลือก)
ref:4-6-2/2561-3195
35/14 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 -1020 แสดง
11 ID:3194
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(บังคับ)
ref:2-6-2/2561-3194
35/18 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 -1020 แสดง
12 ID:1445
ใจสะอาดวัดสะอาด (กิจกรรมแก้ปี5)
ref:4-2-2/2557-1445
0/7 3 07-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -936648 แสดง
13 ID:4113
โล้ชิงช้า พุทธคุลไลฟ้า
ref:4-6-2/2563-4113
80/24 3 29-11-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-02-2563 -450 แสดง
14 ID:4112
โล้ชิงช้า พุทธคุลไลฟ้า
ref:2-6-2/2563-4112
200/170 3 29-11-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-02-2563 -450 แสดง
15 ID:1841
โฟล์คซองต้านภายเสพติด (รหัส 56-58)
ref:9-1-2/2558-1841
1000/970 2 14-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -936648 แสดง
16 ID:1840
โฟล์คซองต้านภายเสพติด (รหัส 53-55)
ref:3-1-2/2558-1840
500/449 3 14-02-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -936648 แสดง
17 ID:2492
โปรเเกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์
ref:2-7-1/2559-2492
0/26 2 28-12-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 -1231 แสดง
18 ID:4081
โตนดรันนิ่งPBRU(เฉพาะปี1คณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2563-4081
100/64 5 12-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 -136 แสดง
19 ID:500
โครงการไหว้ครู (อุต)
ref:2-5-1/2555-500
0/138 2 00-00-0000 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-08-2555 -3203 แสดง
20 ID:3822
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่6
ref:8-9-2/2563-3822
0/0 8 14-05-2562 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 15-01-2563 -486 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 4076

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118