Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 3.235.74.184

วันที่ :02-04-2563 11:04:56

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
3701 ID:1199
ชมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง(56)
ref:7-1-2/2556-1199
0/69 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-05-2557 -2162 แสดง
3702 ID:3247
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-บ2)
ref:2-5-1/2561-3247
0/1 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936239 แสดง
3703 ID:3248
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-บ3)
ref:2-5-1/2561-3248
0/0 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936239 แสดง
3704 ID:689
รณรงค์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา56
ref:3-1-2/2556-689
0/22 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -936239 แสดง
3705 ID:2481
ปถกถา(สำหรับเด็กจบ) บังคับ
ref:2-6-2/2560-2481
200/3 3 00-00-0000 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-01-2560 -1169 แสดง
3706 ID:3249
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-ล2)
ref:9-5-1/2561-3249
0/2 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936239 แสดง
3707 ID:946
กีฬาสานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556
ref:2-7-1/2556-946
0/431 3 00-00-0000 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936239 แสดง
3708 ID:3250
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-ล3)
ref:9-5-1/2561-3250
0/4 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936239 แสดง
3709 ID:1460
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(บังคับ)
ref:7-1-2/2557-1460
0/1968 6 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-03-2558 -1839 แสดง
3710 ID:3255
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-ล2)
ref:9-5-1/2561-3255
0/2 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936239 แสดง
3711 ID:2744
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ล.56)
ref:9-5-1/2560-2744
0/16 2 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936239 แสดง
3712 ID:3768
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3768
0/187 6 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2562 -92 แสดง
3713 ID:1209
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์
ref:5-1-2/2556-1209
0/3 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -936239 แสดง
3714 ID:3769
วิสาสะ วจก.รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2562
ref:2-7-1/2562-3769
0/199 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936239 แสดง
3715 ID:1210
ชมรมเส้น สี ศิลป์
ref:5-1-2/2557-1210
0/17 3 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -936239 แสดง
3716 ID:1722
นักกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:2-5-1/2558-1722
0/2 3 00-00-0000 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936239 แสดง
3717 ID:3770
การเเต่งกายดีศรีวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-1/2562-3770
0/200 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936239 แสดง
3718 ID:3771
ต้นเเบบความดีฉันไม่โกง "I dont cheat 2563
ref:2-7-1/2562-3771
0/197 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936239 แสดง
3719 ID:1212
ชมรม To Be Nember one (56)
ref:7-1-2/2556-1212
0/12 3 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-05-2557 -2143 แสดง
3720 ID:3772
อบรมบุคลิกภาพเเละการสื่อสาร2562
ref:2-7-1/2562-3772
0/195 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936239 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 3701 to 3701 of 3701

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118