Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 09:01:47

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 574277010
 สิทธิกร  สินเกื้อกูล 28 108 100
2 544244E04
Mr.Thanit Luangdee 43 190 100
3 634232102
กมลวรรณ พรหมสัย 13 43 100
4 634305121
กิตติพงษ์ แสงทอง 7 25 100
5 594724123
กิตติศักดิ์ ทรัพย์สกุล 29 99 70
6 524435169
ข้อมูลส่วนนี้ถูกลบโดย นักสืบศรีไพร ประสาทสงค์ 4 16 100
7 524722073
ชยาวิชญ์ ร่างใหญ่ 32 129 100
8 584723435
ชื่อ นามสกุล 45 139 100
9 523722061
ณัฐพล จิตรยมนานันท์ 1 3 100
10 554659030
ธัญญรัตน์ กับกิ่ว 32 108 100

  Records 1 to 10 of 27865

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118