Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 15 user
IP Address: 3.238.118.27

วันที่ :07-06-2566 01:06:31

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 574277010
 สิทธิกร  สินเกื้อกูล 28 108 100
2 634232102
กมลวรรณ พรหมสัย 30 105 100
3 634305121
กิตติพงษ์ แสงทอง 22 76 100
4 594724123
กิตติศักดิ์ ทรัพย์สกุล 33 115 70
5 584723435
ชื่อ นามสกุล 45 139 100
6 574261115
น.ส.วิภาพร เอี่ยมเมือง 1 3 100
7 624512211
นรากร ก่อกิจธนกุล 33 103 100
8 574815108
นางกัญญาพัชร พลพรึก 27 84 30
9 614655006
นางสาว ทิพวรรณ ปั่นทอง 31 121 100
10 624316009
นางสาว นัยนา รักมากมิตร 38 116 100

  Records 1 to 10 of 17860

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118