Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 01:10:07

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 574149521
สุภาสินี คาระวงค์ 31 118 100
2 634659104
สุตาภัทร สานุ 21 62 100
3 574261056
สุชาติ ดิสวัสดิ์ 36 138 90
4 644815118
สิบเอกณัฐพร ย้อยดี 27 155 100
5 614101528
สิบเอก สรธัญพิสิษฐ์ ไชยชนะ 38 121 100
6 574666128
ศิริชัย เข็มโต 35 105 100
7 604189504
ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทิรา พิกุลทอง 36 116 100
8 604189531
ว่าที่ ร.ต.วิทวัส พึ่งทับ 37 121 100
9 614261051
ว่าที่ ร.ต.ปิติวัฒน์ สุบรรณรัตน์ 54 179 100
10 574329011
ประณิตา ม่วงทอง 39 118 90

  Records 1 to 10 of 17440

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118