Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 08:01:35

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 524256046
ไอศูรย์ ศรีตองอ่อน 45 147 100
2 544110210
ำอำนาน อารนพ 27 105 100
3 574149521
สุภาสินี คาระวงค์ 31 118 100
4 634659104
สุตาภัทร สานุ 13 42 100
5 574261056
สุชาติ ดิสวัสดิ์ 36 138 90
6 644815118
สิบเอกณัฐพร ย้อยดี 26 153 100
7 614101528
สิบเอก ธัญพิสิษฐ์ ไชยชนะ 38 121 100
8 574666128
ศิริชัย เข็มโต 35 105 100
9 534244159
ว่าที่ร้อยตรีหยาดเพชร พลอยดีเลิศ 57 247 100
10 534431140
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณนิศา ตาติจันทร์ 20 90 100

  Records 1 to 10 of 27865

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118