Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 08:01:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 614H76226 นางสาวโรซาลีน  สายู  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  22-11-2564 10 10 0 06-01-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
2 624305019 นางสาวพรพิมล  คำยนต์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  01-10-2564 10 10 0 23-11-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
3 624N46232 นางสาวเมยาวี  ศรีหามี  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  13-08-2564 10 10 0 25-10-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
4 624N46103 นางสาวคัดศมา  หีบปัสสา  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  13-08-2564 10 10 0 03-11-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
5 634664105 นายจตุรพร  พ่วงศรี  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  08-08-2564 10 0 10 16-08-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
6 634121118 นายธนดล  ศรีสุวรรณ  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  01-04-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
7 614512139 นายวิทวัส  แก้วหัวไทร (โอน)  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  01-04-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
8 614655030 นายปริญญา  เย็นใจ  5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20  24-03-2564 20 20 0 25-05-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
9 634186115 นางสาวพิมพ์ลภัส  ประสิทธิชัย  สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social)  16-03-2564 10 0 10 17-03-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
10 634186115 นางสาวพิมพ์ลภัส  ประสิทธิชัย  สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social)  16-03-2564 10 0 10 17-03-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
11 624418211 นางสาวน้ำทิพย์  เข่งวา  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
12 614329115 นางสาวมัลลิกา  บุญรอด  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 10 0 07-06-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
13 604724102 นางสาวกานต์ธีรา  ภูมิมิตร   แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 10 0 06-01-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
14 634272108 นางสาวโยษิตา  นาคทับ  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
15 624418204 นางสาวจิราพรรณ  วงษอินทร์จันทร์  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
16 614328208 นางสาวณิชนันทน์  หนูเทศ  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
17 624434023 นางสาววาทินี  แซ่งุ่ย  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
18 614329202 นางสาวกัลยาณี  อโนทัย  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 10 0 14-07-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
19 634272109 นางสาววิสา  ฉิมงาม  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
20 624232010 นางสาวธนภรณ์  โสภา  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-03-2564 10 10 0 14-07-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
21 614305014 นางสาวพลอยชมพู  ชูเดช  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 10 0 08-06-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
22 634305124 นางสาวธัญรดา  เชื้อชาย  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
23 634328138 นางสาวนริศรา  ขาวเหมือนเดือน  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
24 634102122 นางสาวอารยา  ซื่อตรง  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 10 0 16-06-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
25 614375015 นางสาวปาณิศา  เจ้ยทอง  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 10 0 14-07-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
26 634375125 นางสาวอรญา  ขาวชำนาญ  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 10 0 07-06-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
27 634375141 นางสาวเลอา  เมห์ลฮอร์น  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 10 0 07-06-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
28 634305117 นายร้อยตวัน  แสงสุรจันทรกุล  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
29 634328116 นางสาวพิรานันท์  ศรีวิจิตร์  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
30 634329114 นางสาวยุวดา  ยิ่งเกียรติกุล  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-03-2564 10 0 10 20-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 7385

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1840
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 537
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 253
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 77
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
ข้อ 5.2.13 10
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3778
คณะวิทยาการจัดการ 1807
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 325
คณะครุศาสตร์ 325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 256
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 212
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 569
18-การจัดการทั่วไป 549
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
2-ภาษาอังกฤษ 425
1-ภาษาไทย 425
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 280
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 241
86-การศึกษาปฐมวัย 215
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 215
5-การพัฒนาชุมชน 213
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 196
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 155
12-นิติศาสตร์ 155
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 125
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
61-สัตวศาสตร์ 104
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103
89-พลศึกษา 101
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
46-พยาบาลศาสตร์ 93
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 90
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 88
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 83
21-ศิลปศึกษา 82
49-ชีววิทยา 81
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 45
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 44
45-เคมี 43
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
16-ภาษาจีน 42
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
4-พัฒนาสังคม 17
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 16
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 13
55-วิศวกรรมพลังงาน 12
92-การบริหารธุรกิจ 10
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
103-เกษตรศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118