Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 12:10:44

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 573031015 นางสาวอารีรัตน์  จวบนก  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  17-05-2558 10 0 10 22-05-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
2 573418114 นางสาวนวรัตน์  อยู่ยืด  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  02-05-2558 10 0 10 07-05-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
3 573418625 นางสาวอุระชา  บุญสนิท  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  30-03-2558 50 0 50 21-07-2558 admin
4 573512005 นางอัมรา  สีสงคราม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  04-07-2558 10 0 10 30-08-2558 admin
5 573722002 นางสาวกนกวรรณ  รอดเร็ว  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  23-03-2558 10 0 10 13-07-2558 admin
6 573722020 นายธนนนัช  ประจวบมีชัย  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  23-07-2558 10 0 10 21-07-2558 admin
7 573722020 นายธนนนัช  ประจวบมีชัย  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  11-07-2558 10 0 10 30-08-2558 admin
8 574031002 นางสาวกัณฐลดา  ศรีจันทร์เฟื้อ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 10 0 12-10-2016 admin
9 574031003 นางสาวจุฑามาส  รัตนิพล  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  01-10-2557 10 0 10 01-10-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
10 574031003 นางสาวจุฑามาส  รัตนิพล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
11 574031004 นางสาวธนพร  พุกบุตร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-04-2558 10 10 0 11-10-2017 admin
12 574031005 นางสาวธัญสุดา  รักชม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-04-2558 10 10 0 12-10-2016 admin
13 574031008 นางสาวพีรดา  หิรัญวงศ์  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  01-10-2557 10 10 0 03-08-2018 admin
14 574031008 นางสาวพีรดา  หิรัญวงศ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  16-09-2559 10 10 0 08-06-2018 admin
15 574031011 นางสาวไลลา  สุขอนุเคราะห์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-10-2557 10 10 0 18-03-2016 admin
16 574031011 นางสาวไลลา  สุขอนุเคราะห์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-04-2558 10 10 0 11-10-2017 admin
17 574031012 นางสาววิภาวินี  แม้นเมฆ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2558 10 10 0 18-03-2016 admin
18 574031111 นางสาวชนันพร  บุญทิศาล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-09-2558 10 0 10 17-09-2558 admin
19 574031111 นางสาวชนันพร  บุญทิศาล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
20 574031114 นางสาวณัฐชญา  ผุดผาด  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2557 10 10 0 01-10-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
21 574031114 นางสาวณัฐชญา  ผุดผาด  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  20-08-2558 10 10 0 07-01-2016 admin
22 574031117 นางสาวธิดารัตน์  ด้วงทอง  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  01-10-2557 10 10 0 01-10-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
23 574031120 นางสาวนัดดา  เอกัง  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  01-10-2557 10 0 10 01-10-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
24 574031125 นางสาวปิยธิดา  กลับบุญมา  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  05-11-2558 10 10 0 14-11-2017 admin
25 574031137 นางสาวรัตติยา  เต็มทวี  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  09-09-2558 10 10 0 14-11-2017 admin
26 574031155 นางสาวอมิตา  เฮงซอ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  13-11-2558 10 10 0 27-04-2016 admin
27 574031207 นางสาวจีระภา  หอมสนิท  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
28 574031218 นางสาวนรินทร์ทิพย์  อำไพ  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  17-09-2558 10 10 0 02-07-2018 admin
29 574031221 นางสาวน้ำฝน  พรหมมา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-09-2558 10 10 0 16-01-2017 admin
30 574031235 นางสาวรัชชุมาศ  สุขอิ่ม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  07-01-2558 10 0 10 07-01-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2847

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2097
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 793
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 538
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 113
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 70
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 21
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1341
คณะวิทยาการจัดการ 578
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 190
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 173
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 142
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 125
คณะครุศาสตร์ 117
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 148
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 128
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92
2-ภาษาอังกฤษ 83
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 82
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 72
89-พลศึกษา 67
10-สังคมศึกษา 66
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 64
61-สัตวศาสตร์ 61
5-การพัฒนาชุมชน 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
17-ศิลปะและการออกแบบ 58
86-การศึกษาปฐมวัย 55
21-ศิลปศึกษา 54
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 54
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 53
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 50
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 39
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 37
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 32
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 24
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 24
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
45-เคมี 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
40-ดนตรีศึกษา 6
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 2
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118