Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 07:01:15

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 524101002 นางสาวกิ่งแก้ว  ประเทืองผล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
2 524101003 นางธันยชนก  ศิริผึ้ง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
3 524101003 นางธันยชนก  ศิริผึ้ง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  07-08-2558 10 10 0 09-05-2016 admin
4 524101005 นางสาวชัชรินทร์  พิศเพ็ง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  18-10-2554 10 10 0 22-10-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
5 524101005 นางสาวชัชรินทร์  พิศเพ็ง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
6 524101005 นางสาวชัชรินทร์  พิศเพ็ง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  10-10-2555 10 10 0 10-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
7 524101007 นางสาวเชาวลี  ชูตระกูล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 0 10 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
8 524101008 นางสาวณัฐสุภา  หนูน้อย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
9 524101009 นางสาวตติญาภรณ์  บวรเวศ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
10 524101010 นางสาวทัศนีย์  มากภิรมย์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
11 524101012 นางสาวนพวรรณ  นิลแร่  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
12 524101013 นางสาวนริศรา  ศรีเต็ม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  12-01-2011 10 0 10 12-01-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
13 524101013 นางสาวนริศรา  ศรีเต็ม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 0 10 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
14 524101013 นางสาวนริศรา  ศรีเต็ม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 0 10 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
15 524101014 นางสาวนฤมล  พวงทิพย์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
16 524101017 นางสาวปรียาภรณ์  ปานคล้ำ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
17 524101019 นางสาวพณิดา  สาธุวัตต์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
18 524101020 นางสาวพัชรีวัลย์  อินทร์ตุ่น  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
19 524101020 นางสาวพัชรีวัลย์  อินทร์ตุ่น  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  30-12-2010 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
20 524101022 นางสาวพิมพ์อำไพ  พานทอง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-01-2011 10 10 0 19-01-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
21 524101022 นางสาวพิมพ์อำไพ  พานทอง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  28-10-2010 10 10 0 28-10-2010 กิตติภพ รักษาราษฎร์
22 524101023 นางสาวฟารีดะห์  อาแว  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
23 524101024 นางสาววนารี  ชัยหา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  13-06-2555 10 10 0 13-06-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
24 524101025 นางสาววารี  แก้วคำ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
25 524101025 นางสาววารี  แก้วคำ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  03-11-2554 10 10 0 03-11-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
26 524101025 นางสาววารี  แก้วคำ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  18-01-2011 10 10 0 17-01-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
27 524101026 นางสาววิราชิน  ขันติสิทธิ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
28 524101027 นางสาววีนา  ลือชัย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 19-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
29 524101028 นางสาวศิรินาฏ  สุขอุดม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-12-2554 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
30 524101028 นางสาวศิรินาฏ  สุขอุดม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  27-04-2011 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 7385

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1840
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 537
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 253
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 77
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
ข้อ 5.2.13 10
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3778
คณะวิทยาการจัดการ 1807
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 325
คณะครุศาสตร์ 325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 256
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 212
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 569
18-การจัดการทั่วไป 549
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
2-ภาษาอังกฤษ 425
1-ภาษาไทย 425
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 280
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 241
86-การศึกษาปฐมวัย 215
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 215
5-การพัฒนาชุมชน 213
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 196
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 155
12-นิติศาสตร์ 155
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 125
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
61-สัตวศาสตร์ 104
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103
89-พลศึกษา 101
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
46-พยาบาลศาสตร์ 93
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 90
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 88
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 83
21-ศิลปศึกษา 82
49-ชีววิทยา 81
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 45
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 44
45-เคมี 43
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
16-ภาษาจีน 42
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
4-พัฒนาสังคม 17
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 16
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 13
55-วิศวกรรมพลังงาน 12
92-การบริหารธุรกิจ 10
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
103-เกษตรศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118