Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 08:01:17

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
27811 524102015
นางสาวเฉลิมขวัญ สว่างจิตร 35 130 100
27812 524102013
นางสาวจิตพิสุทธิ์ พันธ์สังข์ 27 123 80
27813 524102012
นางสาวจารุเนตร อิ่มสมบัติ 32 132 80
27814 524102010
นางสาวคันธมาลี พ่วงลิบ 31 127 100
27815 524102009
นางสาวเกษรา สังขวิจิตร 29 123 90
27816 524102008
นางสาวเกวลี จันทร 31 134 100
27817 524102006
นางสาวกานดา เลี้ยงอำนวย 26 113 90
27818 524102005
นางสาวกาญจนา คงเหมาะ 32 135 100
27819 524102004
นางสาวกัลยาณี ขำชื่น 33 130 100
27820 524102003
นางสาวกันยารัตน์ ทองมา 29 110 100

  Records 27811 to 27819 of 27819

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118