Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 08:01:20

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
11 644N46229
นางสาวสุชานาถ สมสนุก 6 17 100
12 644N46228
นางสาวสิริรัตน์ จิตรตระกูล 7 19 100
13 644N46227
นางสาวสกุณา เหหาสุข 7 19 100
14 644N46226
นางสาวศศลักษณ์ ลิขิตศรีไพบูลย์ 6 17 100
15 644N46225
นางสาวแวนูรดีณี แวมายิ (ทุน สานใจไทย) 7 19 100
16 644N46224
นางสาววีรญา ฉายพล 7 19 100
17 644N46222
นางสาวรุ่งรวี สุภิษะ 7 19 100
18 644N46221
นางสาวรัตติยากร โคตรมี 6 17 100
19 644N46220
นางสาวพิมลรัตน์ กลางเบิด 7 19 100
20 644N46219
นางสาวพรวิไล ใฝ่ขวัญ 7 19 100

  Records 11 to 20 of 27819

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118